Územní plán Hlásná Třebaň (rozpracovaná dokumentace)

Pořizovatel: Obecní úřad Hlásná Třebaň, smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, www.trtik.net 

Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r. o.

Registrační list

Zadání Územního plánu Hlásná Třebaň (schváleno ZO 3.7.2023)

Návrh Územního plánu Hlásná Třebaň pro společné jednání:

A0 Textová část

A1  Výkres základního členění

A2  Hlavní výkres

A3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B0 Odůvodnění textové části

B1  Koordinační výkres

B2 Výkres širších vztahů

B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

C1 Schéma odůvodnění - Dopravní infrastruktura

C2 Schéma odůvodnění  - Vodní hospodářství

C3 Schéma odůvodnění -  Energetika a elektronická komunikace

Formulář - Připomínka k návrhu územního plánu Hlásná Třebaň ve fázi společného jednání

Úplné znění ÚPO Hlásná Třebaň po vydání změny č. 1 a změny č. 2 ÚPO

Pořizovatel: Obecní úřad Hlásná Třebaň

Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r. o.

Textová část

Koordinační výkres

Hlavní výkres 

Doprava

Vodní hospodářství a záplavová území

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby

Krajina a příroda

Územní plán obce Hlásná Třebaň

Vydaný dne 23.5.2005 usnesením č. 1/05 - Územní plán Hlásná Třebaň, s nabytím účinnosti dne XXXXXXX.

Pořizovatel: Obecní úřad Hlásná Třebaň

Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r. o.

Registrační list

Textová část

Textová část A - Průvodní zpráva

Textová část B - Ochrana ZPF a pozemků určených k plnění lesa

Textová část C - Regulativy územního rozvoje a veřejně prospěšné stavby

Textová část D - Návrh OZV o závazné části územního plánu

Textová část E - Registrační list

Výkresová část

1 - Širší vztahy

2 - Širší dopravní vztahy

3 - Hlavní výkres

4 - Doprava

5 - Vodní hospodářství a záplavová území

6 - Energetika a spoje

7- Ochrana ZPF a PUPFL

8 - Veřejně prospěšné stavby

9 - Příroda a krajina

10 - Schéma hlavního výkresu

Změna č.1 ÚP obce Hlásná Třebaň

schválená dne 17.6.2010 s nabytím účinnosti 3.7.2010

Registrační list

Veřejná vyhláška o vydání změny č. 1  územního plánu obce Hlásná Třebaň

Pořizovatel: Ing. arch. Dana Vilhelmová - Vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun
Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r. o.

A0 Textová část vč. odůvodnění

A1 Výkres základního členění

A2a Hlavní výkres

A2b Výkres koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

A3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B1 Koordinační výkres

B2 Výkres širších vztahů

B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Textová část B - Ochrana ZPF a pozemků určených k plnění lesa

1 - Širší vztahy

Změna č. 2 obce ÚP Hlásná Třebaň 

schválená dne 4. 7. 2017 s nabytím účinnosti 20.7.2017

Registrační list

Veřejná vyhláška o vydání změny č. 2 územního plánu obce Hlásná Třebaň

Pořizovatel:  Městský úřad Beroun

Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r. o.

Textová část

A0 Textová část vč. odůvodnění

A0a Textová část - příloha č. 1

A0b Textová část - příloha č. 2

Výkresová část

A1 Výkres základního členění území

A2a Hlavní výkres

A2b Výkres koncepce veřejné infrastruktury - doprava

A2c Výkres koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství, energetika a spoje

A3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B1 Koordinační výkres

B2 Výkres širších vztahů

B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

B4 Doprava - výsledný stav

B5 Vodní hospodářství a záplavová území - výsledný stav

B6 Energetika a spoje - výsledný stav

B7 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výsledný stav