Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Hlásná Třebaň

2. Důvod a způsob založení

Obec Hlásná Třebaň vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů) je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů – tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

viz Zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
T: +420 311 681 101, +420 311 681 787
E: obec@hlasnatreban.cz
www.hlasnatreban.cz 
ID datové schránky: m5va7ck

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hlásná Třebaň
Karlštejnská 150
267 18 Hlásná Třebaň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Hlásná Třebaň
Karlštejnská 150
267 18 Hlásná Třebaň

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý: 17:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: 18:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

+420 311 681 101 
+420 311 681 787

4.5 Čísla faxu

Bez faxu

4.6 Adresa internetové stránky

www.hlasnatreban.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E: obec@hlasnatreban.cz

4.8 Další elektronické adresy

ucetni@hlasnatreban.cz
starosta@hlasnatreban.cz
mistostarosta@hlasnatreban.cz

5. Případné platby lze poukázat

viz Místní poplatky

6. IČO

00233234

7. DIČ

Nejsme plátci

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

viz Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • emailem na adresu obec@hlasnatreban.cz
 • datovou schránkou - číslo datové schránky m5va7ck

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a jakékoliv dotazy lze podávat:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • emailem na adresu obec@hlasnatreban.cz
 • datovou schránkou - číslo datové schránky m5va7ck

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Hlásná Třebaň, pokud jsou vytvořeny obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách, a nebo je možné je stáhnou zde: Potřebuji řešit

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

viz Potřebuji řešit

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Zákony, vyhlášky a nařízení jsou k dohledání na stránkách Portálu veřejné správy na https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Hlásná Třebaň jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách. Jsou to především:

 • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
 • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
 • Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (ústavní zákon 110/1998 Sb.
 • zák. č.  367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 61/2006 Sb. – novela zákona o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • zák. č. 500/2004 – Správní řád
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách
 • zák. č. 159/2006 o střetu zájmů
 • novela zákona o střetu zájmů č. 350/2009 Sb. (ředitelé škol přestali být považováni za veřejné funkconáře, nevztahuje se na ně povinnost podávat Čestná prohlášení)
 • nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb.
 • Zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a jeho novela zák. č. 81/2006 Sb.
 • vyhl. č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Pravidla přístupnosti jsou dána s platností od 1. 3. 2008 přílohou k vyhlášce č. 64/2008 Sb.
 • zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 • legislativa k datovým schránkám, spisové službě, provozu CzechPOINTu – zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (datové schránky) – platí od 1. 7. 2009
 • zákon č. 447/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) – (vyvěsit i na elektronickou úřední desku návrh rozpočtu nejméně 15 dnů před schvalováním, vyvěsit i závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření za minulý rok na elektronickou ÚD).
 • Vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Zákon č. 111/2009 o základních registrech
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vč. novel
 • Zákonné normy jsou v těchto www stránkách doplněny vyhláškami a nařízeními obce pod příslušnými odkazy v menu webových stránek. Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
 • Informace o zákonných normách jsou také na www.vlada.cz nebo www.mvcr.cz
 • Dalším důležitým zdrojem informací o legislativě je www.portal.gov.cz

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky obce Hlásná Třebaň - viz Aby se nám tu dobře žilo

15. Úhrady za poskytování informací

Obec Hlásná Třebaň nemá sazebník za poskytování informací.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení č. 8 z veřejného zasedání č. 15 konaného dne 28. 1. 2016.

16. Licenční smlouvy

Obec Hlásná Třebaň nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu.

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.