Strategický plán rozvoje obce Hlásná Třebaň

Základní informace

Název projektu Strategický plán rozvoje obce Hlásná Třebaň
Místo Hlásná Třebaň, Rovina a jejich okolí
Oblast Plánování
Předpokládané finanční náklady do 60 000 Kč s DPH
Požadovaná dotace 0 Kč
Aktualizováno 20. 11. 2019
Stav projektu Ukončen
Poznámka

Schváleno zastupitelstvem obce

Zodpovědná osoba
 

Ing. Jiří Krátký
 

Proč je důležité mít strategický plán?

Strategie je základním nástrojem řízení a koordinace rozvoje území. Strategie vyjadřuje společenskou dohodu na tom, jakou chceme mít obec v budoucnosti. Strategie určuje základní rozvojové směry a cíle, jichž má být dosaženo, stejně jako cesty, kterými jich bude dosaženo. Na potřebě zpracovat strategii se shodly všechny subjekty kandidující ve volbách. Strategie pomáhá uspět v dotačních řízeních – pokud je předkládaný projekt součástí dlouhodobější koncepce rozvoje obce, získá body navíc.

Strategický plán je v Zákoně o obcích pojmenován jako Program rozvoje obce (§ 84 odst. 2 písm. a). Program rozvoje obce je dokumentem se střednědobým výhledem, v Hlásné Třebani je zpracován na období 10 let (2019 – 2029). Krátkodobé aktivity vytyčuje akční plán, který bude vytvářen na 1–2 roky.

Při přípravě strategie se držíme tzv. komunitního přístupu, který staví na otevřeném přístupu k plánování všem subjektům v rámci obce, které se mohou zúčastnit všech fází přípravy dokumentu a aktivně zapojuje do tvorby širokou veřejnost.

Harmonogram

Krok Období
Nastavení strategického plánu prosinec 2018, leden 2019
Zpracování sociodemografické analýzy leden až březen 2019
Dotazníkové šetření únor až březen 2019
Architektonicko-urbanistická analýza únor až květen 2019
Setkání s občany březen 2019
Návrh vize a cílů duben 2019
Prezentace analýzy a návrhu vize a cílů občanům květen 2019
Návrh opatření a akčního plánu květen až červen 2018
Dopracování a finalizace strategického plánu červenec až září 2019
Schválení strategického plánu zastupitelstvem obce listopad 2019

Kdo strategický plán tvoří?

  • realizační tým (Jiří Krátký, Tomáš Snopek)
  • pracovní skupina (zastupitelstvo + klíčoví aktéři v obci)
  • veřejnost

Realizační tým

Realizační tým je organizační silou. Tvoří jej několik osob, které budou sestavovat (psát) jednotlivé části dokumentu. Vedoucí realizačního týmu je zastupitelstvu odpovědný za průběh procesu tvorby a za přípravu podkladů.

Pracovní skupina

Pracovní skupina je hlavní tvůrčí silou. Je to shromáždění místních aktérů – tvoří ji zastupitelé, zástupci škol, spolků, zástupci jednotlivých skupin občanů. Pracovní skupina je významnou tvůrčí silou, protože projednává jednotlivé návrhy a upravuje jejich formulace, doplňuje informace, slaďuje rozporná stanoviska, hodnotí problémy, stanoví významnost opatření a aktivit apod.


Termíny a zápisy z jednání pracovní skupiny

18. 2. 2019 od 18:00 Úvodní schůzka pracovní skupiny, zjištění očekávání Zápis z jednání
25. 3. 2019 od 18:00 Projednání výsledků dotazníkového šetření a sestavení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Zápis z jednání
25. 4. 2019 od 17:00 Prezentace celé analytické části, sestavení vize a cílů do roku 2029 Zápis z jednání
5. 6. 2019 od 18:00 Návrh opatření a akční plán projektů Zápis z jednání

Zapojení veřejnosti

Do procesu zpracování plánu byli zapojeni občané a chataři obce. Ti jsou průběžně informování, mají možnost vhodným způsobem vyjádřit své názory a jejich připomínky jsou řádně vypořádány.

Dotazníkové šetření

Prvním krokem při tvorbě strategického plánu bylo zjištění potřeb lidí, kteří v místě žijí a rozvojových možností, které obec skýtá. Připravili jsme proto dotazník pro občany a chataře, ve kterém jsme se zeptali, co se vám na životě v obci líbí, co vás trápí, jaké služby vám zde schází. 

Architektonicko-urbanistická analýza

Současně s dotazníkovým šetřením proběhla architektonicko-urbanistická analýza území obce. Požádali jsme architektku Zuzanu Kučerovou, která byla organizátorkou veřejné soutěže na návrh nové lávky, aby se svým týmem odborně zhodnotila současný stav a navrhla možnosti, jak by bylo možné a vhodné vzhled obce zlepšit.

Výstupy strategického plánování

Strategický plán rozvoje obce Hlásná Třebaň na období 2019 - 2029
Architektonicko-urbanistická analýza