Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 06/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

právě se vám dostává do ruky červnové vydání našeho Zpravodaje a s jeho vydáním v tomto období obvykle přichází léto. Brzy začne čas prázdnin a dovolených, období, v němž většina z nás využívá možnost relaxovat, sportovat, odpočívat nebo naopak cestovat. Nastává období, jehož předpokladem je příznivé počasí – i když o stabilitě počasí můžeme v posledních letech dost pochybovat.

Během května jsme na obecnímu úřadě čas na odpočinek rozhodně neměli. V jeho polovině proběhl na úřadě audit hospodaření za rok 2018. Měli jsme tedy spoustu práce s přípravou všech potřebných dokumentů, které auditoři hodnotili. Vzhledem k tomu, že se jednalo o můj první audit, musím uznat, že jsem několik dní před tím byl lehce
nervózní a plný očekávání. Výsledkem auditu je zpráva, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě drobností, které byly již v průběhu přezkoumání napraveny, což je skvělá zpráva.

Bohužel v květnu jsme dostali i špatné zprávy. Na začátku roku jsme podali žádost na Středočeský kraj do Fondu životního prostředí a zemědělství na prodloužení vodovodních řadů v obci. Celkové náklady na stavbu se pohybují kolem 3 mil. Kč a výše poskytnuté dotace 2 mil. Kč. Žádost splňovala všechny formální náležitosti, ale objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačil pro schválení dotace, žádost tedy byla zamítnuta. Druhou špatnou zprávou bylo zamítnutí žádosti o dotaci na stavbu bezbariérového chodníku od prodejny COOP ke hřbitovu.
Neklesáme na mysli a u obou akcí hledáme další dotační tituly, kde bychom mohli žádat o finanční příspěvek. Středočeský kraj nám zamítl také žádost o příspěvek na kulturu, konkrétně na program spojený s „Královským průvodem“. Uspěli jsme pouze ve fondu Integrovaného záchranného systému, kdy nám byla schválena dotace na nákup dvou vozidlových radiostanic do hasičských aut.

Další špatnou zprávou je, že paní účetní, která pro obec externě zpracovávala účetnictví, končí spolupráci k datu 30. 6. Stojíme tedy před výzvou najít co nejrychleji novou účetní tak, aby nebyl narušen běžný chod úřadu.

Zastupitelstvo se pravidelně scházelo ve čtrnáctidenních intervalech. Kromě jiného bylo rozhodnuto, že se obec pokusí využít podporu z Operačního programu Životního prostředí v aktuální výzvě Ministerstva životního prostředí
s projektem Protipovodňová opatření v obci Hlásná Třebaň. Žádost se týká bezdrátového rozhlasu v obci, jakožto krizového komunikačního kanálu, a tvorby digitálního povodňového plánu. Výše dotace je 70 %. Po dlouhých jednáních se také zastupitelé rozhodli objednat u firmy Stráský, Hustý a partneři tvorbu projektové dokumentace
na novou lávku. Nyní jsme tedy ve fázi řešení podmínek smlouvy, projektanti však na projektu již pilně pracují.

Pilně také pracujeme na tvorbě strategického plánu. Pracovní skupinou byly de>novány vize a cíle, které jdou uvedeny také na dalších stránkách tohoto Zpravodaje. Uvítáme vaše připomínky. Často se stále ještě setkávám s dotazy, proč je potřeba tvořit strategický plán. Již jsme to zmiňovali několikrát, ale tento dokument bude určovat další vývoj v naší obci na mnoho let dopředu a to s ohledem na demografický vývoj a potřeby našich obyvatel. Všechny ostatní projekty by měly vyplývat z výsledků tohoto plánu.

Začali jsme se také zabývat problémem zklidnění dopravy v obci. Je to téma, které vás dle výsledků dotazníků také hodně trápí. Vytvořili jsme zadání problematických míst a vstoupili do jednání s odborníky na toto téma. Přeji vám krásné léto plné odpočinku a pohody, abychom ho prožili v klidu a mohli tak načerpat energii do dalších dnů.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 6
Datum vydání 1. 6. 2019
Ke stažení ve formě PDF Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - červen 2019
Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O zpravodaji.