Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 05/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

rád bych vás opět přivítal u dalšího čísla našeho obecního Zpravodaje. V minulých číslech jsem se
postupně zmiňoval o různých subjektech, které větší či menší měrou přispívají k dění v naší obci
a pomáhají nám dělat život v obci příjemnější.

Myslím, že je na čase vyzdvihnout také práci naší redakční rady. Je to skupina lidí, která se stará o to,
aby našemu pravidelnému měsíčníku vdechli každý měsíc život. Rozsah a náplň, jaký Zpravodaj posledních pár měsíců má, je úctyhodný a já lidem, kteří se o Zpravodaj dobrovolně starají a přispívají do něj svými články, moc děkuji.

Počátkem měsíce dubna jsem měl možnost zažít jeden úplně nový zážitek a to jako starosta stanout
před rodiči na akci zvané „Vítání občánků“. Vítání občánků, které se neslo ve velmi krásném duchu
a bylo doplněno úžasným vystoupením dětí naší mateřské školy, se pro mne stalo nezapomenutelným okamžikem.

V minulém čísle jsem rekapitulaci činnosti zastupitelstva vypustil, myslím, že je opět vhodný
okamžik se poohlédnout za prací zastupitelů.

V nedávném dotazníkovém šetřením bylo jedním z vašich velkých témat dokončení kanalizační sítě
v naší obci. Často odpovídám na dotazy, jak to vlastně s pokračováním kanalizace v naší obci vypadá. V Hlásné Třebani je naprojektována II. etapa splaškové kanalizace, která pokrývá další velkou část naší obce. Veškerou dokumentaci k této etapě máme připravenu a čekáme pouze na otevření vhodného dotačního titulu, ve kterém bychom mohli žádat o peníze. Bohužel z vlastních zdrojů není možné tuto investici realizovat.

Na Rovinách jsme v přípravné a projektové fázi. Pracujeme na získání souhlasných stanovisek od vás občanů a na přípravě podání žádosti o stavební povolení. Následně budeme hledat možné dotační
tituly.

Velkým tématem je také stavba nové lávky. Ač všichni jistě vítáme, že v Poslanecké sněmovně bylo
schváleno vyškrtnutí Berounky ze splavných řek, tím jsme však přišli o možnost čerpat na stavbu
lávky 100% dotaci. I tak zastupitelstvo rozhodlo o zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení a současně hledáme možnosti, jak stavbu lávky :nancovat. Finalizujeme také tvorbu strategického plánu obce a za sebe se již velmi těším na výslednou vizi rozvoje naší obce. Během měsíce dubna proběhlo také společné výběrové řízení některých obcí Regionu Dolní Berounka, které vyhrálo sdružení :rem Komwag, AVE, Rumpold a TS Hostivice. Bohužel cena za odvoz tuny směsného komunálního odpadu mírně narostla. Věříme však, že vzhledem k tomu, že všichni poctivě třídíme, dojde ke snížení množství komunálního odpadu a nebudeme tedy nuceni řešit výši poplatků.

Zahájili jsme také přípravu projektu řešení a zklidnění dopravy v celé obci. Řešili jsme parkování na parkovišti v ulici Trubská i čištění požární nádrže na Rovinách, které se chystáme dělat v nejbližších dnech. Také hledáme prostor pro sběrné místo odpadů. Stále také pracujeme na přípravě projektu rekonstrukce veřejného osvětlení, na který bychom rádi zažádali o dotaci. Darem od obce Mořina se nám také podařilo získat několik aut asfaltového obrusu na opravu nejhorších míst v místních komunikací. Máme vytipováno několik velmi špatných míst, které bychom obrusem alespoň provizorně vyspravili.

Nesmím také zapomenout na tvorbu nových webových stránek, které budou spuštěny v nejbližších dnech. Věřím, že se tím opět zlepší komunikace úřadu k vám, občanům.

Závěrem bych vám, spoluobčanům, moc rád poděkoval za účast na akci „Ukliďme Hlásnou Třebaň“. Účast předčila naše očekávání a jsem velice rád, že vám není pořádek v naší obci lhostejný.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 5
Datum vydání 1. 5. 2019
Ke stažení ve formě PDF Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - květen 2019
Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O zpravodaji.