Vítání občánků

V roce 2014 byla obnovena tradiční, slavnostní akce "Vítání občánků". Děti jsou při tomto slavnostním aktu spolu s rodiči zapsány do Pamětní knihy „Vítání občánků“, obdrží Pamětní list a malý dárek. Z akce jsou pořizovány fotografie.

Jak často, kdy a kde se vítání občánků koná?

Vítání občánků se zpravidla koná dvakrát do roka (duben, říjen) v budově obecní Mateřské školky Hlásná Třebaň.

Nejbližší vítání občánků bude v únoru 2023.

Kdo se může na vítání občánků přihlásit?

  • Na akci mohou být pozvány všechny děti mladší jednoho roku, které jsou hlášené k trvalému pobytu v Hlásné Třebani ke dni narození, nebo byly k trvalému pobytu v obci přihlášeny do jednoho měsíce od narození.
  • Toto se týká i dětí bez české státní příslušnosti, ale pouze pod podmínkou předložení dokladu o povolení pobytu v ČR matky dítěte a platné nájemní smlouvy k nemovitosti na území obce, případně výpisu z katastru nemovitostí.

Kde a jakým způsobem se máme nahlásit?

Přihlaste se osobně na Obecním úřadě Hlásná Třebaň nebo poštou zašlete vyplněný formulář, který obdržíte na obecním úřadě nebo jej naleznete ke stažení zde.

Kdy obdržíme pozvánku?

Pozvánku obdrží rodiče na základě zaslané přihlášky nejpozději 2 týdny před obřadem.

Pečovatelskou službu

Obec Hlásná Třebaň poskytuje terénní pečovatelskou službu. Komu je služba určena, její rozsah a podmínky užití najdete na stránce Pečovatelská služba.

Ohlášení pálení

Plánujete udělat větší oheň? Nahlašte ho. Operační a Informační středisko hasičského záchranného sboru středočeského kraje si událost zaeviduje. Toto ohlášení slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Tím dochází k omezení počtu planých výjezdů hasičů.

Nahlásit pálení

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Povolení není třeba, pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, ke kácení:

  • dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zapojených porostů dřevin (zapojené porosty dřevin jsou nejenom keře, ale i drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm) o ploše menší než 40 m2,
  • dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, ovocných dřevin na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň.

Jestliže je stavem dřeviny zřejmě a zároveň bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí škoda značného rozsahu, jde-li tedy o tzv. kácení v krajní nouzi, není třeba povolení ke kácení. Jedná se o aktuálně vzniklý stav, např. po zásahu blesku, vichřice, silné námrazy apod. Ten, kdo kácení v tomto případě provede, musí do 15 dnů podat příslušnému orgánu ochrany přírody oznámení o kácení.

Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, popř. nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka.

Žádost o pokácení dřevin