Obec Hlásná Třebaň vyhlašuje jednofázovou užší soutěž o návrh na řešení nové lávky.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Současná lávka je již technicky nevyhovující, přesto hraje v životě obce důležitou roli. Jedná se o jediné přímé spojení se Zadní Třebaní a hlavně s vlakovým nádražím.

Soutěž je určena pro týmy autorizovaných architektů a inženýrů pro obor mosty a inženýrské konstrukce.

Ceny a náhrady výloh budou uděleny v celkové výši 585 000 Kč.

Proč architektonická soutěž?

Architektonická soutěž je způsob výběru autora budoucí stavby. Nese s sebou mnohé výhody:

 • Je zvláště vhodná pro výběr projektanta významných staveb, kterou lávka v Hlásné Třebani nesporně je.
 • Nestranná porota vybírá autora na základě již vzniklého konkrétního návrhu a ne pouze na základě jeho předchozích zkušeností či cenové nabídky, které nejsou zárukou vhodného a kvalitního řešení.
 • Soutěž umožňuje srovnat mezi sebou hned několik návrhů a vybrat ten nejlepší tým pro realizaci projektu.

Předpokládané náklady na stavbu nové lávky jsou 45 mil. Kč. Obec bude usilovat o získání maximálních možných prostředků z dotací.

Jak celý proces architektonické soutěže probíhá?

Obec Hlásná Třebaň se rozhodla pro výběr projektanta stavby pomocí architektonické soutěže. Nejvhodnější způsob jak takovou soutěž vypsat je oslovit Českou Komoru architektů, která na celý proces po odborné stránce dohlédne a udělí soutěži osvědčení o regulérnost.

K vypsání soutěže je třeba sestavit několik dokumentů, především se jedná o soutěžní podmínky a zadání soutěže. Soutěžní podmínky upravují právní náležitosti soutěže, její průběh, formu, způsob vypracování a odevzdání návrhů, jejich hodnocení i odměňování. Soutěžní zadání zase přesně definuje, co je předmětem návrhu. Upřesňuje požadavky na vzhled i funkčnost budoucí stavby. Vypracování těchto a další dokumentů je výhodné svěřit do rukou odborníkům, kteří mají zkušenosti s navrhováním i organizováním soutěží a zajistí také hladký průběh celé akce.

Po schválení podmínek a zadání soutěže zastupitelstvem obce a udělení regulérnosti od ČKA, nic nebrání soutěž „vypsat“. Oznámení o „vypsání“ soutěže se objeví na webových stránkách obce a zároveň na stránkách odborných organizací jako ČKA nebo ČKAIT.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby splňující především kvalifikační požadavky, tj. jsou autorizovanými architekty nebo stavebními inženýry. Architektonická soutěž na lávku v Hlásné Třebani bude jednokolová, ale užší. To znamená, že porota vybere pouze malý počet účastníků (předpoklad 6) z došlých žádostí o účast. Vybraní účastníci pak budou pracovat na návrzích, z kterých porota vybere ten nejlepší.

Porota se skládá z tzv. závislých a nezávislých členů. Závislí členové jsou zástupci investora, nezávislý jsou odborníci – především architekti a inženýři. Nezávislý členové musí v porotě převažovat, zajistí se tak výběr nejlépe odborně zpracovaného návrhu. Architektonická soutěž je anonymní, tj. porota neví, kdo návrhy vypracoval, dokud není známo pořadí oceněných projektů a uděleny ceny. Je zvykem udělit první tři místa jako je tomu ve sportu, příp. menší odměny dalším výjimečným návrhům. S autory oceněných návrhů se pak dále jedná o udělení zakázky na vypracování dalších fází projektu.

Porota zasedne ve složení

 • Prof. Ing. arch. Mirko Baum (předseda poroty) - nezávislý
 • Ing. akad. arch. Jan Šépka - nezávislý
 • Ing. Milan Komínek - nezávislý
 • Ing. Vnislav Konvalinka (místopředseda poroty) - závislý
 • Mgr. Vojtěch Musil - závislý
 • Ing. arch. Tomáš Pavlas (náhradník) - nezávislý
 • Dr. Ing. Petr Vítek (náhradník) - nezávislý
 • Ir. Paul Vincent Koch (náhradník) - závislý
 • Ing. Miroslav Stříbrný (náhradník) - závislý

Harmonogram soutěže

Architektonická soutěž bude probíhat během roku 2018.

 • Participační setkání s veřejností: 14. 4. (proběhlo)
 • Ustavující schůze poroty: 21. 6. (proběhlo)
 • Schválení soutěžních podmínek zastupitelstvem: 10. 7. (proběhlo)
 • Vydání potvrzení regulérnosti ČKA: 16. 7. (proběhlo)
 • Vyhlášení soutěže: 17. 7. (proběhlo)
 • Podání žádostí o účast v soutěži: do 13. 8. 17:00 (proběhlo)
 • Zasedání poroty nad žádostmi o účast: 3. 9. (proběhlo)
 • Lhůta pro vysvětlení soutěžních podmínek: do 1. 10. (proběhlo)
 • Odevzdání návrhů: do 31. 10. 17:00 (proběhlo)
 • Hodnotící zasedání poroty: 16. 11. (proběhlo)
 • Vyhlášení výsledků soutěže: 27. 11. (proběhlo)
 • Výstava návrhů: leden 2019

Po ukončení soutěže bude následovat výstava všech návrhů pro veřejnost. Z vítězů bude vybrán projektant a návrh lávky bude dále dopracován.

Výsledky soutěže

První cena (225 tis. Kč) – Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

Abstrakt

Lávku tvoří dva velmi ploché, vně skloněné oblouky, které podporují ocelobetonovou mostovku. Konstrukce tvoří samokotvený systém, ve kterém je podstatná část obloukové síly zachycena kabely kotvenými v krajních opěrách opřených o patky oblouků. Vytváří se tak integrovaný konstrukční systém bez ložisek a dilatačních závěrů. Převáděné plynové potrubí je integrováno do konstrukce. Mostovka je vedena v proměnném podélném sklonu tak, aby chodci při zachování požadovaného průplavního profilu mohli co nejpohodlněji přejít přes řeku. Proto jsou oblouky ve středu lávky situovány ne pod, ale po stranách mostovky. Protože vodorovná vzdálenost oblouků je proměnná, je možné ve středu lávky mostovku přirozeně rozšířit, a tak zde vytvořit prostor pro zastavení a setkání. Horní povrh oblouků je maximálně 700 mm nad chodníkem, proto oblouky nebrání volnému výhledu na okolí dospělým i dětem. Popsané uspořádání zvýrazňuje čistý tvar oblouků, nenásilně navazuje na okolí a nevytváří v krajině dominantu.

Hodnocení poroty

Návrh nadstandardně splnil podmínky zadání.

Konstrukce lávky je tvořena dvěma vně skloněnými oblouky, na které je uložena ocelobetonová mostovka. Vodorovná síla oblouku je částečně kotvena do mostovky. Lávka tvoří integrovaný konstrukční systém bez ložisek a dilatačních závěrů. Porota oceňuje zdařilé řešení konstrukce jak z hlediska statického tak i dynamického. Příznivě působí překlenutí řeky jedním polem bez mezilehlých podpěr.

Lávka je realizovatelná. Účastník navrhuje montáž jednotlivých dílů pomocí kabelového jeřábu, což umožňuje řešit komplikovanou situaci ve stísněných poměrech dané lokality. Návrh splňuje požadavek přechodu přes řeku a vedení plynu na stávající lávce během výstavby.

Řešení dává předpoklad k finanční efektivitě stavby z hlediska jejího celoživotního cyklu. Integrovaná konstrukce minimalizuje nároky na údržbu.

Zvolená koncepce průniku oblouku a mostovky je silným tématem zaručujícím jak čitelnost koncepce, tak i její estetické vnímání. Lávka působí v krajině zcela přirozeným dojmem a svou elegancí umocňuje krásu prostředí.

Druhá cena (160 tis. Kč) – Ehl & Koumar architekti s.r.o.

Abstrakt

Do malebného údolí Berounky navrhujeme novou lávku jednoduchého tvaru a subtilní konstrukce. Nízký ocelový oblouk překlenuje celou šířku řeky Berounky. Půdorysně posunujeme lávku dále od nádraží, aby vedla v přímé linii na břeh Hlásné Třebaně a uvolnila zde prostor pro krátkodobé parkování a bezkolizní nástup na lávku.

Konstrukční systém hlavního pole lávky rozpětí 105 m tvoří dvojice ocelových oblouků s táhlem tvořeným podélným ocelovým nosníkem a předpjatou betonovou deskou. Mostovka je zavěšena pomocí síťovitě uspořádaných závěsů z nerezových tyčí. Zábradlí je tvořeno nerezovou sítí s madlem s integrovaným osvětlením.

Jednoduchému vzhledu odpovídá barevné řešení s mostovkou v přirozeném odstínu betonu s pochozí vrstvou z šedého asfaltu a šedým nátěrem ocelových oblouků, které doplňují subtilní nerezové prvky závěsů a sítě zábradlí. Na obou předpolích je lávka doplněna pobytovými prvky.

Stávající lávka zůstane v provozu po celou dobu výstavby.

Hodnocení poroty

Návrh nadstandardně splnil podmínky zadání.

Vodní tok překlenuje dvojice oblouků se síťovou výplní a táhlem uloženým v betonové mostovce. Síťový oblouk při své subtilnosti vyniká příznivými statickými a dynamickými parametry. Příznivě působí překlenutí řeky jedním polem bez mezilehlých podpěr.

Účastník navrhuje postup výstavby, kdy se nejprve vybuduje mostovka uložená na pomocných podporách a poté oblouk se síťovou výplní, což respektuje omezené prostorové možnosti staveniště. Zvolená koncepce nabízí osvědčený konstrukční princip se standardními nároky na údržbu a provoz. Návrh splňuje požadavek přechodu přes řeku a vedení plynu na stávající lávce během výstavby.

Volba síťové výplně zaručuje maximální transparenci konstrukce a její lehké a esteticky působivé začlenění do okolí.

Třetí snížená cena (80 tis. Kč) – Sdružení Pontex & Atelier 6

Abstrakt

Lávka spojuje Hlásnou a Zadní Třebaň v jeden celek, nechává vyniknout krásu přírody a překlenuje řeku jedním obloukem, bez konstrukce nad mostovkou a s pilíři těsně u břehů mimo hlavní řečiště. Umístěna je mimo stávající lávku tak, aby tato mohla být využívána po dobu realizace. Nástup tvoří, kromě parkování K+R, zejména veřejný prostor s možností setkání či posezení - kamenná dlažba, stromy, lavice a stůl, schody do vody.

Jedná se o třípolový rámový integrovaný most (bez ložisek a dilatací) s mostovkou parapetního průřezu a rozpětím hlavního pole 93 m. Jeho střední část délky 60 m tvoří 2 ocelové nosníky s dolní spřaženou železobetonovou deskou, které jsou vynášeny na předpjatých konzolách integrovaných do krajních polí lávky tvořených tuhým uzavřeným rámem. Ocelové nosníky střední části mostu mají příhradové stojiny ze zdánlivě náhodně uspořádaných prutů, které v součtu poskytují dostatečnou únosnost a tuhost, z pohledu uživatelů lávky jsou však průhledné a působí tak jako pouhé zábradlí.

Hodnocení poroty

Návrh splnil podmínky zadání.

Hybridní konstrukce lávky sestává z mohutných betonových rámových opěr s předpjatými konzolami, mezi než je vloženo ocelové pole, tvořené mostovkou se zcela nestandardními ocelovými parapetními nosníky. Lávka tvoří integrovaný konstrukční systém bez ložisek a dilatačních závěrů.

Lávka je realizovatelná. Účastník předpokládá výstavbu betonových konzol na pevné skruži a výsuv ocelové konstrukce z levobřežní opěry s následným spuštěním do konečné polohy.

Návrh splňuje požadavek přechodu přes řeku a vedení plynu na stávající lávce během výstavby.

Integrovaná konstrukce sice minimalizuje do určité míry nároky na údržbu, které naopak opět navyšuje náročnější údržba mezilehlého pole. Porota konstatuje, že vedení plynovodu v drážce betonové mostovky nepovažuje za příliš šťastné.

V principu správné konstrukční řešení působí v určitých aspektech sporně. Porota se neshodla na hodnotě estetického ztvárnění celku. Kontroverzně diskutovala působení mohutnosti nábřežních podpěr, jejich tvarování a nestandardní řešení mezilehlého pole.

Dokumenty

Kontakty

Organizátoři soutěže: Jana Kusbachová, Zuzana Kučerová
Kontaktní email: souteztreban@gmail.com
Na emailu rádi přivítáme Vaše podněty, připomínky a dotazy.