Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 11/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v rukách právě držíte nové číslo našeho pravidelného obecního Zpravodaje. Dovolte mi, abych následující text věnoval především rekapitulaci a bilanci toho, co se za minulý rok od posledních voleb odehrálo v naší krásné obci.

Po odchodu administrativní pracovnice na rodičovskou dovolenou jsme se na obecním úřadě dostali do lehké personální krize. V souvislosti s tím jsme byli nuceni přijmout dvě pracovnice na poloviční a plný úvazek. Naštěstí se nám tento problém podařilo rychle zacelit. Taktéž jsme byli postaveni před výměnu externí účetní za nového pana účetního. Ten nám pomáhá napravit kompletní účetnictví a inventury.

Nechali jsme zhotovit nové webové stránky a zřídit speciální facebookový profil. V rámci zlepšení povědomí jsme iniciovali vydání informačního letáku Komunikujeme spolu a zavedli jsme tzv. Mobilní Rozhlas, který bezplatně zasílá informační SMS, e-maily a zprávy do mobilní aplikace. Věřím, že tyto změny usnadní dialog a zefektivní komunikaci mezi občany a zastupitelstvem.

Musím také připomenout, že na obecním úřadě proběhly ze strany Středočeského kraje dva audity. K naší spokojenosti bylo konstatováno, že vše je naprosto v pořádku.

Pokud jde o údržbu obce, opravili jsme některé místní komunikace asfaltovým obrusem a štěrkovou drtí. Vyřezali jsme zeleň zasahující do komunikací a úpravou prošla také stezka kolem řeky vedoucí na plovárnu. Vybudovali jsme i stezku novou, která vede podél řeky k části Rovina. Abychom ochránili objekty na návsi proti přívalovým dešťům, nechali jsme položit žulové obrubníky. Nově vzniklé okolní prostory jsme osázeli, stejně tak i prostor u kapličky, která získala i nové osvětlení.

Na lávce jsme z bezpečnostních důvodů nainstalovali zábrany proti cyklistům. I nadále pokračovala obměna veřejného osvětlení za ekologičtější LED lampy. Za radostnou zprávu považuji odstranění vraků z parkoviště. Jak všichni dobře víme, v minulosti to bylo dlouho neřešené téma.

Neméně zajímavá a obsáhlá je i činnost zastupitelstva. Společnými silami se podařilo vytvořit velmi důležitý a konstruktivní dokument Strategického plánu rozvoje obce na období do roku 2029, který obsahuje urbanistickou analýzu, akční plán aj. Máme tak v rukou dlouhodobou a ambiciózní vizi naší krásné obce do budoucna.

Pokročily i práce na projektech. Na 2. etapu kanalizace a rozšíření vodovodních řadů zbývá podat žádost na dotaci. Na kanalizaci Rovina připravujeme žádost o stavební povolení.

Na podzim roku 2018 jsme podali žádost o dotaci ohledně chodníku od prodejny COOP ke hřbitovu. Přestože jsme byli nejdříve bohužel odmítnuti, nyní jsme o dotační peníze požádali znovu. Věřím, že budeme tentokrát úspěšní.

Co se týče nové lávky, byla již dokončena architektonická soutěž. Celý projekt je nyní v přípravě. O dotaci bychom rádi požádali v roce 2021.

V rekonstrukci ulice Ovesná a Ječná jsme zpracovali dokumentaci a nově žádáme o stavební povolení. O dotace jsme v minulosti neúspěšně žádali na Ministerstvu pro místní rozvoj. Letos na podzim zažádáme znovu.

Bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán budeme realizovat na jaře příštího roku. Žádost na OPŽP o dotaci byla tentokrát úspěšná. O dotační prostředky jsme žádali i v projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení. Nyní čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci.

Pracujeme rovněž na výběrovém řízení na zpracování studie likvidace dešťových vod a studie zklidnění dopravy, jež nás velmi trápí. Svou pozornost věnujeme i projektu nového dětského hřiště, kde aktivně komunikujeme s třebaňskými maminkami. Rovněž bylo provedeno nové výběrové řízení na rmu zajišťující svoz odpadu, přičemž jsme se snažili, aby se ceny za svoz odpadu výrazně nezvýšily, bohužel vysoutěžená cena je vyšší než současná.

Intenzivně řešíme i svoz a likvidaci bioodpadu.

Nezapomínáme ani na kulturní akce. Tradiční zůstaly zachovány, k novým se řadí zájezd do divadla pro seniory a krásná, romantická lampionová plavba po řece Berounce.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat za výbornou práci jednotlivých výborů, které pomáhají s rozhodováním v zastupitelstvu, redakční rady aj. Do dalších let bych chtěl celé obci a všem občanům popřát mnoho energie a sil. Společnými silami jistě vše zvládneme. O tom jsem přesvědčen.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 11
Datum vydání 1. 11. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - listopad 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.