Změna poplatků za komunální odpady

Vážení spoluobčané a chataři.

Naše obec je ze zákona původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území. Obec vydává obecně závazné vyhlášky pro nakládání s odpadem a na stanovení poplatku za odstranění odpadu. Odpad vzniklý v domácnostech je možné třídit, vyloučit z něj recyklovatelné nebo jinak využitelné složky. V roce 2018 jsme provedli analýzu směsného komunálního odpadu z obce a zjistili jsme, že pouze 24 % tohoto odpadu není možné dále využít a musí se proto skládkovat. Zbývajících 76 % lze recyklovat a je škoda, že tento odpad končí v popelnicích (v dalších letech nebude moci být skládkován). Například kompostovatelného odpadu bylo 39 %. Náklady na jeho likvidaci jsou více než poloviční oproti směsi s komunálním odpadem (bio 900 Kč/t, směsný 2 242,50 Kč/t).

Ministerstvo životního prostředí již několik let připravuje nový zákon o odpadech. Hlavní změnou pro nás bude postupný nárůst poplatku za skládkování odpadu (z dnešních 500 Kč/t až na několikanásobek). My dnes platíme za směsný odpad 2 242,50 Kč/t (od 1. 7. 2019), předtím jsme platili 1 882 Kč/t. Tuto cenu tvoří již zmíněný skládkovací poplatek, dále poplatek za likvidaci a poplatek za sběr a svoz. Již několik let produkujeme zhruba 380 tun tohoto odpadu.

Náklady na 1 tunu směsného odpadu v Kč

Náklady na 1 tunu směsného odpadu v Kč

Roční produkce směsného odpadu na 1 občana v kg

Roční produkce směsného odpadu na 1 občana v kg

Další odpad, který u nás vzniká je plast, papír, sklo atd. Ten třídíme do speciálních kontejnerů, nebo prostřednictvím zavedeného systému pytlového sběru „Econit“. Tam je za sběr a svoz například u plastu od 1. 7. 2019 cena 5 867 Kč/t, do té doby to bylo 5 520 Kč/t. U tříděných odpadů jsme přihlášeni do systému EKO-KOM (systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů), čtvrtletně posíláme hlášení o množství vytříděného odpadu a EKO-KOM nám platí za takto vytříděný odpad. Za posledních 12 měsíců, do října 2019 jsme obdrželi 250 000 Kč.

Zde se vám daří stále více třídit a tato částka se neustále zvyšuje. Je opravdu skvělé, co se vám občanům a chatařům zapojených do třídění daří. Byli bychom velice rádi, pokud se zapojí i další.

Množství tříděného odpadu za rok (tuny)

Množství tříděného odpadu za rok (tuny)

Dále likvidujeme odpady nebezpečné, velkoobjemové, bio, elektro, oleje a textil.

Do 30. 6. 2019 platila smlouva se svozovými firmami AVE Hořovice a Technické služby Hostivice. Před vypršením platnosti smlouvy jsme museli vypsat nové výběrové řízení. Spojili jsme se, jako už dříve, s okolními městy a obcemi, abychom měli vůči svozovým firmám lepší podmínky. Došlo předpokládanému nárůstu cen (příklady jsem již uváděl) i když ne k tak razantnímu, pokud bychom soutěžili sami. V dále uvedených tabulkách a grafech je vidět, jak nám stoupají náklady, ale stagnují příjmy (ostatně poplatky za odpad nebyly změněny od roku 2013) i když vzrůstá vratka z EKO-KOMU. Rapidně stoupá ztráta, kterou musí obec uhradit, v roce 2019 a dalších letech způsobená změnou ceny za sběr, svoz a likvidaci odpadu. Jak jsem psal výše s novým zákonem o odpadech bude tato cena dále stoupat. Na druhou stranu nám nepřibývá, ale ani neubývá směsný komunální odpad, i když stále roste počet obyvatel.

Stále máme rezervu u třídění. Ve směsném odpadu je 76 % kompostovatelného a využitelného odpadu. Teoreticky bychom měli mít směsného komunálního odpadu kolem 100 t a ne 380 t, které máme nyní.

Celkové náklady na odpady v Kč

Celkové náklady na odpady v Kč

Zdroje financování nákladů na odpady v Kč

Zdroje financování nákladů na odpady v Kč

Roční ztráta odpadového hospodářství obce v Kč

Roční ztráta odpadového hospodářství obce v Kč

Protože roste ztráta, bylo zastupitelstvo nuceno přistoupit k nepopulárnímu kroku, kterým je zvýšení poplatku za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu. Vedeno stále snahou podpořit ty, kteří třídí a tím mají menší množství odpadu komunálního, navrhlo změnu ceny pro tuto skupinu obyvatel menší než pro ostatní, kteří využívají týdenní svoz popelnic 110 litrů, nebo mají dokonce dvě 110 litrové popelnice. Nově zavádí svoz jednou za měsíc.

Poplatky za komunální odpady platné od 1. 1. 2020

Frekvence svozu Cena / objem
1x za měsíc 550 Kč – Popelnice 110, 120 litrů
1x za 14 dní

630 Kč – Popelnice 70 litrů
990 Kč – Popelnice 110, 120 litrů

1x týdně

1 150 Kč – Popelnice 70 litrů
1 950 Kč – Popelnice 110, 120 litrů
3 400 Kč – 2x popelnice 110, 120 litrů

14x za rok

790 Kč – Popelnice nebo igelitové pytle 110 litrů

Plátcům je poskytnuta známka na popelnici, nebo 14 igelitových pytlů o objemu 110 litrů

I přes toto zvýšení nebude pokryta celá předpokládaná ztráta v příštím roce, ale odhadem její polovina. Cca 200 000 Kč uhradí obec. V příštím roce bychom rádi na dotaci získali další kompostéry. Můžete se stále přihlásit.

A co můžete udělat vy, aby cena dále nerostla?

Využít nastavený zpětný odběr u prodejců (elektro, pneumatiky). Snažit se odkládat do popelnice pouze to, co tam patří, ne bio, plasty, papír, sklo, tetra-pack, kovy, textil, stavební odpad.

Vnislav Konvalinka, místostarosta obce