Rovinská klubovna je otevřena pro veřejnost - jak si půjčit klíče

Kdo může klubovnu využívat?

Klubovnu jsme zbudovali jako prostor pro setkávání a nekomerční aktivity místních občanů a sdružení působících v obci Hlásná Třebaň, kteří mohou užívat klubovnu bezplatně.  

Co dělat, když chci klubovnu užívat

Žádost o rezervaci času v klubovně můžete podat v rezervačním systému nebo můžete napsat e-mail správkyni klubovny, kteoru je Majda Balejová. Majda má naši důvěru, že bude dohlížet nad dodržováním těchto pravidel a bude koordinovat aktivity probíhající v klubovně. 

V případě, že bude v klubovně ve Vámi žádaný čas volno, půjčí vám správkyně klíč.  Pokud jste v minulosti v klubovně způsobili vážné poškození či hrubě porušili tato pravidla, klíč vám nebude zapůjčen. 

Jak se chováme při užívání klubovny

Při vstupu do klubovny, prosím:

 • zaznamenejte své jméno, příjmení, datum a čas příchodu do provozní knihy,
 • zkontrolujte, zda se v klubovně či na jejím vybavení nevyskytují závady,
 • případné závady zaznamenejte do provozní knihy.

Dohodli jsme se, že v klubovně budeme respektovat tato pravidla: 

 • při užívání klubovny bude vždy přítomná aspoň jedna osoba starší 18 let,
 • každý v klubovně dodržuje požární, bezpečnostní a hygienické předpisy,
 • v klubovně platí zákaz kouření, požívání omamných a psychotropních látek (drog), vnášení výbušných a hořlavých látek a zbraní, používání otevřeného ohně,
 • dbáme o bezpečnost a zdraví přítomných osob, chováme se hospodárně.

Při odchodu z klubovny, prosím:

 • ukliďte veškeré vybavení a zařízení klubovny, uložte stoly a židle na původní místa,
 • úkliďte podlahu, vždy podlahu vysajte, v případě potřeby i umyjte,
 • zlikvidujte veškerý odpad,
 • zkontrolujte vypnutí a odpojení přístrojů a spotřebičů od přívodu el. energie, 
 • zavřete okna, uzamkněte klubovnu a vraťte klíč.

Děkujeme, že dodržujete tato pravidla a přejeme vám, ať vám pobyt v klubovně dělá jen radost.