Program podpory pro rodiny s dětmi - koronavirus

Podmínky Programu pomoci rodinám v kritické životní situaci způsobené koronavirovou krizí Obce Hlásná Třebaň

Zacílení

Tato pomoc je zacílená na rodiny*) s dětmi, kde oba rodiče/samoživitel**) v souvislosti s koronavirem přišli o zaměstnání, nebo na rodiny, kde došlo k úmrtí jejího člena v přímé souvislosti s nemocí COVID-19.

Forma

Pomoc bude poskytována jako dar tj. jednorázový příspěvek 5000 Kč formou darovací smlouvy.

Kritéria pro přiznání daru

Posuzovány budou žádosti, které splňují buď kritérium A, nebo kritérium B:

Kritérium A

V období od 16. 3. 2020 – 31. 1. 2021 přišli o zaměstnání v souvislosti s koronavirem:

a)oba rodiče nebo
b) rodič – samoživitel 

Tato ztráta zaměstnání v uvedeném období trvala nejméně tři měsíce.

Kritérium B

V období od 16. 3. 2020 – 31. 1. 2021 v rodině došlo k úmrtí jejího člena v přímé souvislosti s nemocí COVID-19.

Žadatelé zároveň musí splňovat také následující doplňková kritéria:

  • alespoň jedno z dětí je mladší 15 let (včetně)
  • všichni členové rodiny měli trvalý pobyt v obci Hlásná Třebaň k 31. 1. 2021 a ke dni podání žádosti stále mají.

Finanční zdroje

Obec Hlásná Třebaň vyčlenila na tento program 100 000 Kč (včetně zbývající části z daru 50 000 Kč, který obdržela na pokrytí pandemie koronaviru).

Do programu může přispívat rovněž veřejnost – na základě darovací smlouvy s vymezeným účelem, tj. formou daňově odečitatelné položky.

Způsob přidělování daru

Žadatel vyplní čestné prohlášení o splnění kritéria pro přiznání daru.

Žadatel k čestnému prohlášení přiloží kopii dokladu o ukončení zaměstnání (s uvedením důvodu ukončení) nebo kopií úmrtního listu.

Čestné prohlášení spolu s doklady žadatel zašle nebo doručí Obecnímu úřadu Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň, a to do 15. 3. 2021.

O schválení nebo zamítnutí žádosti o dar rozhoduje starosta obce na základě doporučení Kulturního a sociálního výboru.

Další informace

Na poskytnutí daru není právní nárok a poslední slovo k poskytnutí daru má obec Hlásná Třebaň.

*) Rodinou se myslí dvě svéprávné fyzické osoby sdílející společnou domácnost, které pečují o dítě(děti).

**) Samoživitelem se myslí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem, které mají ve výlučné péči dítě.

Podmínky byly schváleny Zastupitelstvem obce Hlásná Třebaň dne 1. 2. 2021.

Žádost o podporu je k dispozici ZDE nebo si ji můžete vyzvednout vytištěnou na obecním úřadě.

Vzor darovací smlouvy je k dispozici ZDE.