Prezentace návrhu strategického plánu

Příprava strategického plánu rozvoje naší obce pro roky 2019–2029 spěje do nále. Pojďme se poohlédnout, co již máme za sebou. Začali jsme zpracováním sociodemogracké analýzy (leden – březen), která odhadla vývoj počtu obyvatel v příštích letech. Následně jsme provedli dotazníkové šetření (únor – březen), do kterého se zapojilo 382 respondentů. V dotazníkovém šetření jste měli možnost zhodnotit, které oblasti rozvoje považujete za nejdůležitější vy – obyvatelé obce. Kromě dotazníků jste své názory vyslovili i na setkáních s občany, která proběhla v březnu a dubnu na Rovinách i v Hlásné Třebani. Nechali jsme si také zpracovat urbanisticko-architektonickou analýzu, která se na naši obec podívala nezávislým pohledem a identikovala hlavní problémy, které bychom měli řešit. S dotazníky a analýzami se seznámila pracovní skupina, složená jak ze zastupitelů, tak ze zástupců spolků a organizací v obci působících. Tato pracovní skupina navrhla vizi obce, cíle a seznam projektů, které chceme realizovat.

Zastupitelé v průběhu prázdnin zpracovali ke každému projektu odhad nákladů, Petra Vemolová z nančního výboru pro každý projekt hledala možnosti dotací. Zastupitelé si rozdělili zodpovědnost za vedení jednotlivých projektů. Na základě reálných nančních možností obce a odhadu dotačních výzev byl zpracován plán, ve kterém jsou jednotlivé projekty seřazeny v čase. Z nančních a kapacitních důvodů nelze pracovat na všech projektech současně. Právě proto jsme připravili strategický plán. Na základě vyjádření vás – občanů, místních spolků – jsme sestavili harmonogram, který ukazuje, na kterých projektech začneme pracovat ihned a kterým se budeme věnovat za rok či dva. Protože vždy platí, že plán je „jen“ plán a skutečnost bývá odlišná, bude zastupitelstvo nejméně jednou ročně seznam projektů aktualizovat. Budeme rádi, když přijdete, vaše názory jsou pro nás důležité. Chtěli jsme, aby prezentace proběhla také na Rovinách, ale po ukončení provozu Hospůdky Na návsi není prostor, kde bychom akci mohli uskutečnit, Restaurace Chalupa má i ve večerních hodinách plno. Po zapracování připomínek z veřejné prezentace bude možné strategický plán schválit zastupitelstvem.

Jiří Krátký a Tomáš Snopek