Bilanční rozhovor se starostou Tomášem Snopkem

Tomáši, co pro Tebe osobně znamenaly tři roky v roli starosty Hlásné Třebaně a Rovin?

Je to pro mě ohromná zkušenost, čekal jsem ledacos, ale že to bude takový „fičák“, to jsem netušil. Mám radost, že se sešel dobrý tým zastupitelů a členů výborů, díky čemuž se podařilo udělat víc práce, než jsme asi sami před třemi lety očekávali. Zažíváme velký pracovní shon, ale práce mě baví, protože je na konci vidět výsledek.

Kdybys měl vybrat jednu věc, která se za tři roky podařila a na kterou jsi nejvíc hrdý, co by to bylo?

Hrdý jsem na projekt rozšíření kanalizace, není to krásný, ale je to moc potřebný projekt pro další rozvoj obce a také proto, abychom mohli dokončit ulice.

Kdybych měl vybrat jeden projekt, který se mi líbí a který mi udělal radost, tak je to dětské hřiště u řeky – je to krásné místo, do kterého jsou skvěle zasazeny herní prvky.

Co se za tři roky naopak dosud nepodařilo?

Velký dluh vidím v kanalizaci na Rovinách – myslel jsem si, že příprava projektu bude probíhat rychleji. Byl bych rád, abychom letos získali územní souhlas nebo stavební povolení. Jsme smluvně zavázáni městu Řevnice se připojit na jejich čistírnu odpadních vod, zatím se nám nedaří dotáhnout projekt ke stavebnímu řízení, protože nemáme dohodu s vlastníky pozemků.

Při přípravě rozpočtu na rok 2021 jste plánovali schodek téměř 18 milionů Kč, jaký očekáváš skutečný výsledek hospodaření obce za rok 2021?

Už jsme to psali v prosincovém Zpravodaji. Schodek nebude zdaleka tak velký, jednak proto, že výdaje projektu kanalizace nám nabíhají pomaleji, než jsme plánovali, takže část výdajů plánovaných na rok 2021 se přesune do roku 2022. A pak vždy připravujeme rozpočet s rezervami, takže reálný výsledek hospodaření bývá vždy lepší než plánovaný. Ve skutečnosti bude schodek rozpočtu 2021 činit maximálně 6,5 milionů korun, které tvoří převážně spolufinancování projektu kanalizace. Schodek budeme krýt z rezervy, kterou máme nastřádanou z předchozích let.

Pojďme bilancovat skončený rok 2021. Jaký byl minulý rok na obecním úřadě?

Na začátku roku 2021 jsme finišovali projekty, které jsme začali na podzim 2020 – rekonstrukce ulic Ovesná a Ječná, chodník od prodejny ke hřbitovu, veřejné osvětlení, rozšíření vodovodních řadů. Projekty se podařilo nejen dostavět, ale také splnit všechny podmínky vyúčtování a získat tak dotace.

Zbytek roku byl ve znamení přípravy dlouhodobých záměrů a plánů, jako je studie zklidnění dopravy, studie likvidace dešťových vod, vize rozvoje obce nebo studie řešení nádrže na Rovinách. Velké téma je nový územní plán. Ještě na začátku roku 2021 jsme nevěděli, že budeme nuceni zpracovat úplně nový územní plán. Podle mě je dobře, že budeme mít jasně zpracovanou vizi do budoucna, jak obec rozvíjet a do čeho investovat úsilí a peníze.

Co bys chtěl ještě dokončit za devět měsíců, které zbývají do obecních voleb?

Určitě stihneme do září dokončit projekt kanalizace a rád bych dokončil zadání nového územního plánu. Čeká nás řešení Mořinské ulice – po dokončení kanalizace musíme provést homogenizaci povrchu silnice, chceme mít letos připravený projekt výstavby chodníku.

Další důležitý projekt, který bychom letos chtěli dokončit, je parkování u COOPu. Při projednávání projektu s dotčenými stranami jsme narazili na nesouhlas s námi navrženým technickým řešením zatrubnění strouhy u Správy a údržby silnic Středočeského kraje, takže musíme projekt úplně přepracovat.

Nežijeme jen velkými projekty, nakoupíme a umístíme další nové lavičky, budeme pokračovat v menších opravách komunikací.

V průběhu tří let v úřadu jsme řešili jedno velké téma, a tím je kondice účetnictví obce. S pomocí nové paní účetní se nám podařilo vedení účetnictví stabilizovat. Snažíme se být transparentní, chceme, aby lidé viděli, za co utrácíme naše společné peníze, a proto od ledna spustíme na webu obce tzv. rozklikávací rozpočet, který bude každý měsíc aktualizovaný a kde bude moci každý vidět v detailu výdaje i příjmy obce.

Velkým tématem roku 2022 jsou odpady, došlo ke skokovému zdražení poplatků. Jaká je Tvoje vize odpadového hospodářství v obci?

Čeká nás v letošním roce velký zlom – od 1. července začne odpad svážet firma založená svazkem obcí Region Dolní Berounka, do kterého se naše obec zapojila. Já si od této změny slibuju, že budeme mít větší přehled nad tím, kolik odpadu se reálně v obci sváží.

Nečekám, že by naše obecní firma měla výrazně nižší náklady, protože minimálně v režijních nákladech bude nadnárodní korporát levnější než obecní firma, ale určitě budeme mít lepší přehled o množství směsného odpadu. Nový zákon o odpadech nám říká, jaký podíl odpadu bychom měli vytřídit, takže informace o množství odpadu je pro nás klíčová, aby se nám nezvyšoval skládkovací poplatek.

Takže nečekám, že se od 1. července začnou dít zázraky. Budeme se snažit s novou svozovou firmou zachovat pondělí svozový den, byť to nebude jednoduché, protože obcí, které se budou svážet, je velké množství a techniky nebude tolik, aby mohla být najednou v pěti obcích.

Zlom by mohl nastat od ledna 2023,  kdy si budeme moci nastavit nový systém svozu. Budeme moci zvažovat, zda zavést skutečný door-to-door systém svozu, kdy bychom sváželi od jednotlivých domů nejen směsný, ale i tříděný odpad. V tomto systému obce za pomoci dotací pořídí domácnostem barevné popelnice na plast či papír. Zkušenosti z obcí u nás i v zahraničí říkají, že když mají lidé doma nádoby na tříděný odpad, nemusí jej nikam nosit, tak třídí víc. Ukazuje se, že vzdálenost k místu uložení tříděného odpadu je hrozně důleiítá. A my potřebujeme ještě lépe třídit.

Je to jen otázka zvyku, ale stejně tak jsme si u nás zvykali na svoz tříděného odpadu v pytlích, můžeme si zvyknout i na toto. Debatu o nastavení systému sběru odpadu budeme muset v zastupitelstvu otevřít už na začátku letošního roku, abychom měli čas vše připravit.

Jak by v letošním roce měl pokročit projekt nové lávky přes Berounku?

Byli jsme připraveni podat v prosinci žádost o stavební povolení na stavební úřad, ale plány nám zkomplikoval provozovatel plynovodu. Před dvěma lety jsme s plynárnami uzavřeli předběžnou smlouvu, ve které souhlasili s technickým řešením přeložky plynovodu, ale nyní, když nám měli dát finální stanovisko, tak vyjádřili nesouhlas. Situaci teď řešíme s právníkem, protože pokud bychom museli projekt zásadně přepracovat, budeme po plynařích požadovat kompenzace.

V diskusích v rámci vize rozvoje se lidé dotazovali také na zavedení autobusového spojení mezi Hlásnou Třebaní a Rovinami. Jaká je Tvoje vize v této oblasti?

Chtěl bych, aby se nám podařilo zařídit prodloužení autobusové linky, která jezdí momentálně na trase Dobřichovice – Lety – Řevnice. Chtěli bychom, aby tato linka propojila Rovina a Hlásnou Třebaň. Linka jezdí s poměrně krátkým intervalem, takže by to bylo dobré spojení do nákupních středisek, za službami nebo pro děti do škol.

Co nám brání autobusy do Hlásné Třebaně přivést?

V Hlásné Třebani nemáme zatím připravený prostor pro zastávku a otáčení autobusů. Ve studii zklidnění dopravy a vizi rozvoje proto hledáme řešení jak zastávky, tak otáčení autobusů. Také bude třeba spočítat náklady a najít peníze v obecním rozpočtu, protože bychom tuto linku museli spolufinancovat.

Zatím jsme se bavili o tom, co bude obec dělat pro své občany. Prezident Kennedy řekl: „Neptej se, co může udělat Tvá zem pro Tebe. Ptej se, co můžeš udělat Ty pro svou zem.“ Co můžeme jako občané udělat pro rozvoj naší obce?

Rozvoj obce stojí a padá na lidech a jejich ochotě investovat svůj čas do práce ve výborech, komisích nebo zastupitelstvu. Určitě by nám pomohlo, kdybychom našli posily do týmů jednotlivých výborů.

Máme stavební výbor, ve kterém koordinujeme jednotlivé projekty, finanční výbor, kulturní a sociální výbor, výbor pro životní prostředí, kontrolní výbor, komisi pro komunikaci s občany, krizový výbor.

Budu rád, když se případní zájemci o zapojení do výborů ozvou mě nebo předsedům, kontakty jsou na webu www.hlasnatreban.cz/zastupitelstvo.

Rozhovor vedl: Jiří Krátký