Splašková kanalizace Hlásná Třebaň - 2. etapa

Základní informace

Název projektu Splašková kanalizace Hlásná Třebaň - 2. etapa
Místo Hlásná Třebaň, ulice Pod Vinicí, Kytlinská, Mořinská, Pod Svahem, Hasičská, Na Klouzavce, V Úvozu, K Zámku, K Berounce, Nad Pískovnou, Spojovací, Na Paloučku, K Bunkru, Na Zahrádkách
Oblast Voda a kanalizace
Předpokládané finanční náklady 37 705 706 Kč s DPH
Získaná dotace 25 131 677 Kč
Aktualizováno 04.02.2022
Dotační titul NPŽP 4/2019 - 1.3.C/D, 1.6.B II
Registrační číslo projektu 1190400309
Stav projektu V realizaci
Dodavatel Risl, s.r.o.
Poznámka

Zodpovědná osoba
 

Ing. Tomáš Snopek, Ing. Vnislav Konvalinka
 

Informace k probíhající výstavbě

Veškeré informace k probíhající výstavbě naleznete zde.

Popis projektu

Je navržen kombinovaný způsob odvádění splaškových vod z důvodu konfigurace terénu a prostorového uspořádání stávajících sítí, který je tvořen gravitačními stokami a tlakovými stokami. Navrhované stoky budou zaústěny do stávající gravitační kanalizace, která byla vybudována v rámci I. etapy. Dále budou splaškové vody odváděny na ČOV Hlásná Třebaň. Stavba kanalizace bude prováděna v otevřené rýze, svisle pažené příložným pažením. Úseky v místech křížení komunikací a podchodem pod vodotečí budou provedeny bezvýkopovou metodou. Gravitační kanalizace je navržena z žebrovaného PP kanalizačního potrubí DN300, SN10. Gravitační přípojky budou ukončené na hranici soukromého pozemku z PP kanalizačního potrubí DN150, SN10. Tlaková kanalizace je navržena z HDPE potrubí PE100 D63, D75, D90 a D110, pevnostní třídy SDR11.

Seznam dotčených ulic

Pod Vinicí Tlaková
Kytlinská (část ulice) Gravitační
Mořinská (část ulice) Tlaková i gravitační
Pod Svahem (část ulice) Tlaková i gravitační
Hasičská (spojení s Kytlinskou) Gravitační
Na Klouzavce (část ulice) Gravitační
V Úvozu Gravitační
K Zámku (část ulice)

Gravitační

K Berounce (část ulice)

Gravitační
Nad Pískovnou (dolní část) Tlaková
Spojovací Tlaková
Na Paloučku Tlaková
K Bunkru Tlaková
Na Zahrádkách (část ulice) Tlaková

Součástí stavby tlakové kanalizace jsou i odbočné řady vedoucí od napojení na kanalizační větev po domovní čerpací stanici umístěnou na příslušném soukromém pozemku patřícím k nemovitosti. Napojení na hlavní větev tlakové kanalizace bude provedeno navrtávacím pasem s uzávěrem ovládaným zemní soupravou ukončenou na terénu šoupátkovým hrncem uloženým na betonové tvárnici.

Domovní čerpací stanice bude provedena jako vodotěsná šachta z betonových prefabrikátů kruhového profilu min. průměru 1 000 mm, popřípadě plastová s obetonováním. Hloubka šachty bude min. 2,0 m. Šachta bude opatřena krycí deskou se vstupem o průměru 600 mm a těžkým litinovým poklopem. Bude použito objemové čerpadlo s řezacím dezintegrátorem, Q=0,7 – 0,8 l/s, H=70 m, Pp=1,5 kW, U= 400 v nebo 230 V. Bude osazena zpětná klapka pojistný ventil, kulový uzávěr a ovládání a signalizace pomocí nerezových sond na horní, spodní a havarijní hladině. Současně bude signalizováno přetížení motoru.

Předpokládaná doba výstavby je 2 roky.

Ke stažení

Zakreslení projektu do mapy (T-mapy): zde

Milníky projektu

  • 31. 01. 2020, Podání žádosti o dotaci
  • 14. 01. 2020  Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby
  • 08. 01. 2020 Výběrové řízení na dodavatele - otevírání obálek
  • 20. 07. 2020 Získána dotace ze SFŽP
  • zahájení realizace v roce 2021