Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení

Základní informace

Název projektu Dopravní infrastruktura - veřejné osvětlení Hlásná Třebaň
Místo Hlásná Třebaň, ulice Karlštejnská, Ovesná, Ječná, Pod Svahem
Oblast Bezpečnost - Veřejné osvětlení
Finanční náklady 1 803 313 Kč
Získaná dotace  95% uznatelných nákladů
Aktualizováno 04. 01. 2021
Dotační titul Akce je financována z finanční alokace integrovaného nástroje CLLD, Strategie CLLD (SCLLD) "Via Carolina" MAS Karlštejnsko, pro plánovací období EU 2014 - 2020
Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011768
Stav projektu Dokončeno
Dodavatel Raisa, spol. s.r.o
Datum podpisu SoD

02.09.2020

Zodpovědná osoba za obec
 

Ing. Tomáš Snopek
 

Popis projektu

V ulicích Karlštejnská, Ovesná, Ječná, Pod Svahem je nevyhovující vzdálenost mezi sloupy veřejného osvětlení. Není dodržena požadovaná norma, což má velký vliv na bezpečnost procházejících chodců. Ve výše zmiňovaných ulicích dojde k přeložení sloupů veřejného osvětlení do vzdáleností dle normy a osazení LED tělesy. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení a jeho vliv na život v obci a na životní prostředí

Tak jako je tomu i v jiných oblastech technické infrastruktury měst a obcí i veřejnému osvětlení je nutné věnovat dostatečnou pozornost a pečovat o jeho stav a kondici. Tato forma umělého osvětlení by měla poskytovat všem účastníkům zrakovou pohodu a bezpečný pohyb po komunikacích a veřejných prostorech za zhoršené viditelnosti a tmy. Veřejné osvětlení prokazatelně přispívá ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu na pozemních komunikacích. Současně by však nemělo docházet k negativním efektům jako je především omezující oslnění nebo nežádoucí nadbytečné generování rušivého světla, které zásadním způsobem přispívá k navyšování světelného znečištění.

Dnes, kdy jsou možnosti výběru způsobů a prostředků pro zajištění komfortního a funkčního veřejného osvětlení bezesporu výrazně bohatší než tomu bývalo dříve a to především díky široké nabídce a rozvoji technologií úsporných LED svítidel, je možné si před nelehkým úkolem, kterým rekonstrukce soustavy svítidel veřejného osvětlení bezesporu je, stanovit požadavky na vlastnosti a funkce veřejného osvětlení tak, aby nejen nedocházelo k výše popsaných negativním vlivům, ale současně aby veřejné osvětlení přinášelo úsporu do rozpočtu měst a obcí.

Prvním předpokladem pro to, aby soustava svítidel veřejného osvětlení byla skutečně funkční a úsporná je provedení světelně technického výpočtu osvětlení dle platných norem, který stanoví minimální požadované parametry z pohledu výkonu a světelného toku světelných zdrojů, počtu svítidel na dané komunikaci, jejich vzdálenosti, odstupu od komunikace a vyzařovací charakteristiky svítidel. Případně je možné výpočtem osvětlení ověřit, zda stávající pozice stožárů vyhovují i pro montáž nových svítidel a bude-li z takto pevně definovaných pozic možné splnit přísné požadavky na osvětlenost komunikací, které jsou na projektanty kladeny normami ČSN. Dále je nutné při sestavování dalších požadovaných parametrů svítidel trvat bezpodmínečně na tom, aby svítidla byla schopná zastat každodenní veřejnou službu po mnoho let a to bez zásadního vlivu na jejich funkčnost nebo světelný výkon v kombinaci s minimálními nároky na údržbu. Svítidla by tedy měla disponovat komponenty, které zaručují vysokou životnost alespoň 100.000 hodin provozu v kombinaci s minimálním poklesem světelného toku. Svítidla by měla být konstruována tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům, což stanoví výrobcem deklarovaná hodnota krytí IP (odolnost vůči prachu a vodě). Tyto parametry jako je životnost svítidel, mechanická odolnost a kvalita konstrukce pak v případě, že jsou na vysoké úrovni, již sami o sobě následně přinášejí provozovateli veřejného osvětlení úsporu v podobě snížených nákladů na servis nebo výměnu vadných a nefunkčních svítidel nebo světelných zdrojů. Přičteme-li k tomu úsporu na spotřebě elektrické energie při porovnání příkonu moderních LED svítidel a dříve využívaných výbojkových svítidel jedná se již o významné úspory finančních prostředků, které zůstávají v rozpočtech měst a obcí. Pro příklad uvádíme výměnu svítidel na páteřních komunikacích Mořinská a Karlštejnská, kde je úspora elektrické energie v rámci jednoho světelného bodu více než 50%. 

Co ale dělá moderní svítidla skutečně moderními, je jejich schopnost regulace intenzity osvětlení dle předem definovaného časového plánu. Tato chytrá funkce svítidel zajišťuje, že množství světla dopadajícího na komunikace a veřejná prostranství se bude měnit v průběhu nočních hodin tak, jak se mění intenzita provozu vozidel a chodců na osvětlovaných komunikacích. Množství světla je tak možné nastavit pro jednotlivé komunikace v závislosti na nočním režimu života v obci. Touto funkcí disponují také svítidla instalovaná na rekonstruovaných úsecích v obci Hlásná Třebaň. Režim je zde nastaven tak, aby mezi půlnocí a 5. hod. ranní svítidla využívala pouze třetinu svého výkonu. Tím dochází nejen k dalšímu snížení nákladů na provoz veřejného osvětlení, ale současně má toto vliv na snižování světelného znečištění a ochranu okolní přírody. Stejně tak pro mnoho spoluobčanů je důležité, aby v nočních hodinách nebyli rušeni nadměrným vyzařováním světla z lamp veřejného osvětlení, obzvláště když bydlí v oblasti, která není součástí velkého města, kde je možné předpokládat tento negativní vliv veřejného osvětlení.

S rušivým světlem souvisí ještě jedna zcela zásadní vlastnost svítidel veřejného osvětlení. Je to kvalita optického systému, kterým jsou svítidla vybavena a z ní plynoucí parametr, který se označuje jako Třída clonění. Ne vždy se výrobce svítidel při honbě za maximálním výkonem a minimální spotřebou soustředí také na to, aby svítidla byla pro konečného uživatele komfortní z hlediska oslnění a zrakové pohody. Uživatelem je v tomto případně každý obyvatel konkrétního města nebo obce, ulice, domu a je nutné, aby nově instalovaná svítidla byla vybavena takovým optickým systémem, který nezpůsobuje zhoršení orientace nebo například čitelnosti dopravního značení vlivem nepříjemného oslnění, které zpravidla vzniká nedostatečným a nekvalitním cloněním světelného zdroje, tedy LED čipů. Třída clonění moderních LED svítidel instalovaných v rámci veřejného osvětlení měst a obcí by neměla být horší než třída G3. Svítidla tak budou zajišťovat nejen vysoký zrakový komfort, ale také to, že žádná část světelného toku nebude vyzařována do horního poloprostoru a nebude tak přispívat k vytváření rušivého světla. Tento parametr byl pro nově instalovaná svítidla v obci Hlásná Třebaň vyžadován a nové osvětlení tak splňuje další z předpokladů pro moderní osvětlovací soustavu veřejného osvětlení. Nejen tím se tak odlišuje od dříve využívaných výbojkových svítidel, u nichž s ohledem na konstrukci svítidla docházelo k značnému vyzařování ztrátového světla nad vodorovnou rovinu.

Také jste si nejspíše všimli, že v rámci veřejného osvětlení mohou být záměrně zvýrazněna některá důležitá místa, kde dochází ke zvýšené intenzitě provozu nebo se zde střetávají různé skupiny účastníků dopravního proudu. Typicky to jsou přechody pro chodce nebo místa určená k přecházení, důležité křižovatky, místa u škol nebo jiná místa, kde se předpokládá zvýšený pohyb chodců, motoristů, nebo cyklistů. Takovým místem je v Hlásné Třebaní například křižovatka, kde se protínají hlavní komunikace Karlštejnská, Mořinská a U Kapličky. Zde je dle této osvědčené praxe navýšena intenzita osvětlení oproti navazujícím komunikacím díky osazení výkonnějších LED svítidel s příkonem cca 80W. I tato svítidla jsou vybavena systémem inteligentního stmívání a šetří tak v nočních hodinách elektrickou energii i okolní přírodu a její obyvatele.

Pokud bychom chtěli na závěr shrnout výše popsané, tak je na místě konstatovat, že se nám podařilo zajistit, aby rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Hlásná Třebaň byla realizována v duchu moderních standardů. Nová svítidla disponují všemi parametry, které byly projektanty předepsány jako minimální pro splnění normami požadované intenzity osvětlení na dotčených komunikacích i těmi parametry, které zajišťují vysokou spolehlivost a dlouhou životnost svítidel. V kombinaci s inteligentním systémem regulace intenzity a vhodnou volbou nastavení by se tak mělo jednat o ten správný mix pro sestavení funkční a úsporné soustavy svítidel veřejného osvětlení, která bude spolehlivě a dlouhodobě sloužit stálým občanům obce i všem dalším uživatelům jednotlivých komunikací.