Městská policie Řevnice

Obec Hlásná Třebaň má uzavřenu smlouvu s Městskou policií v Řevnicích. Každý občan se tedy může obrátit na strážníky městské policie se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

S čím se může občan obrátit na strážníky

Městská policie pomáhá v obci při zabezpečování místních záležitostí, a to zejména:

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku – můžete se tudíž na strážníky obrátit  při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu. Strážník je povinen věc prověřit a učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy (přestupek oznámit příslušnému orgánu nebo podezření z trestného činu oznámit Policii ČR)
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití – na strážníka se tedy můžete obrátit, když někdo někoho urazí, fyzicky jej napadne, někdo někomu vyhrožuji fyzickým napadením, nebo někdo někomu činí schválnosti apod.
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce – na strážníka se můžete obrátit při podezření, že byla porušena Obecně závazná vyhláška nebo nařízení obce (volně pobíhající psi, špatné nakládání s odpady, rušení nočního klidu apod.)
  • Podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích – dodržování zákazových a příkazových dopravních značek na území obce, parkování tam, kde je to zakázáno apod.
  • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení – na strážníka se tudíž můžete obrátit při rušení nočního klidu, pokud někdo vzbudí veřejné pohoršení, znečistí veřejné prostranství apod.
  • Podílí na prevenci kriminality v obci – na strážníka se můžete vždy obrátit ve věcech podezření spáchání trestné činnosti nebo při předání poznatku o osobách páchajících trestnou činnost, kdy městská policie neprodleně tyto poznatky předává Policii ČR.
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci – venčení psů, zakládání černých skládek, odhazování odpadků apod.

Kontakty

Poskytovatel Městská policie Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice
Kontakt T: +420 775 718 588
E: mp.revnice@revnice.cz