Zveřejnili jsme zadání nového územního plánu

Zadání nového územního plánu Hlásné Třebaně a Rovin

Na úřední desku Obce Hlásná Třebaň jsme 17. března 2023 vyvěsili zadání nového územního plánu. Zadání určuje směr pro tvorbu nového územního plánu, a tím stanoví, jak se bude v budoucnu rozvíjet naše obec. Zadání územního plánu bylo připravováno s ohledem na potřeby a zájmy našich občanů, a proto nyní chceme umožnit všem zúčastněný, aby se k němu vyjádřili.

Co zadání územního plánu obsahuje?

Zadání územního plánu vyjmenovává všechny nadřazené předpisy a omezení, které musí zpracovatel územního plánu respektovat – jako jsou například Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.

Zadání určuje zpracovateli územního plánu hlavní požadavky ze strany obce, jako jsou například:

  • zachování venkovského charakteru obce,
  • nepředpokládá se navýšení počtu obyvatel proti stávajícímu územnímu plánu,
  • nerozšiřovat plochy rekreace (chaty),
  • detailně posoudit plochy, jež jsou přeměňovány z rekreace na bydlení,
  • řešit dlouhodobé urbanistické závady, jako je tlak na rekolaudaci chatových osad na plochy bydlení bez související dopravní a technické infrastruktury, nedostatek veřejných prostranství, kapacit škol, nátok srážkových vod do zastavěné části obce, aj.
  • prověřit možnost zvyšování podílu zeleně v krajině, udržení vody v krajině, opatření proti erozi zemědělské půdy
  • návrh pěších stezek a opatření na zklidnění dopravy
  • doplnění ploch pro sportovní aktivity, návrh plochy pro sběrný dvůr atp.

Celý text zadání nového územního plánu naleznete také na samostatné stránce webu.

Nyní chceme všem občanům a zainteresovaným stranám dát možnost vyjádřit se k zadání územního plánu. Vaše připomínky a návrhy můžete poslat písemně na adresu obecního úřadu (Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň). Termín pro předkládání připomínek 18. dubna 2023.

Doufáme, že společně vytvoříme plán, který bude sloužit prospěchu naší obce. Děkujeme vám za vaši aktivní účast a přispění k rozvoji naší obce.