Úprava levé strany komunikace U Kapličky

V části ulice U Kapličky od křižovatky u České hospody směrem ke kapličce chybí obrubník podél krajské komunikace č. 116.  Neustálým navyšováním nivelety komunikace a změnou jejího sklonu došlo ke svedení dešťových vod z komunikace do sousedních objektů. Nejhorší situace je v horní části u křižovatky při bouřkách a s tím spojenými přívalovými dešti. Zastupitelstvo již dříve rozhodlo o instalaci obrubníků, které vodu udrží na komunikaci a svedou ji do nejbližší dešťové vpusti. Původní záměr na betonové obrubníky byl změněn na obrubníky ze žuly. Po celé délce budou zabudovány zvýšené žulové obrubníky, které budou v místě vjezdů sníženy na úroveň vyhovující pro vjezd vozidel do objektů. Vjezdy budou vydlážděny žulovými odseky uloženými ve štěrkovém podloží.

Zbývající plocha bude zatravněna a osázena nízkými barevnými keři.

Zahájení prací je plánováno na 9. 7. 2019. 

Provoz na komunikaci nebude omezen!