Přihlaste se k trvalému pobytu

Proč je pro obec důležité, aby se zvýšil počet hlášených občanů k trvalému pobytu?

Odpověď je jednoduchá. Protože od počtu obyvatel s trvalým pobytem se odvíjí příjmy obce. V roce 2019 bude naše obec hospodařit s celkovými příjmy 18,9 milionu Kč. Největší část příjmů obce tvoří podíl z výnosů celostátních daní, který je závislý na počtu obyvatel s trvalým pobytem. Pro příští rok získá obec díky občanům s trvalým pobytem přibližně 13 milionů Kč.

Zjednodušeně je možné říci, že za  každého občana s trvalým pobytem obec obdrží od státu cca 12 600Kč ročně.

Každá obec se proto snaží, aby počet obyvatel s trvalým pobytem byl co nejvyšší a ubylo lidí, kteří v obci bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Přihlášení jedné čtyřčlenné rodiny zvýší obecní příjmy o více než 50 000 Kč každý rok. Nové zastupitelstvo chce zvyšovat kvalitu života všech lidí žijících v obci rozšiřováním sítí vodovodů a kanalizací, budováním chodníků, míst k trávení volného času či opravou povrchů ulic. To všechno jsou finančně náročné akce, a i s přispěním dotací bude třeba nastřádat co nejvíce vlastních finančních zdrojů.

Jak si zařídit změnu trvalého bydliště?

Oproti minulosti je to mnohem jednodušší.

  • Nejprve navštívíte obecní úřad, kde vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
  • Zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč.
  • Úředník Vám ustřihne růžek občanského průkazu a vydá Vám dočasný doklad v podobě Potvrzení o změně trvalého pobytu.
  • Kromě dokladu totožnosti budete potřebovat dokument, který doloží Vaši novou adresu bydliště (výpis z katastru nemovitostí / kupní smlouva / nájemní smlouva).
  • Na obecním úřadu funguje služba CzechPoint. Výpis z katastru nemovitostí můžete tedy získat přímo v Třebani.
  • Provedené změny zapíše obecní úřad do systému evidence obyvatel v co nejkratším termínu, nejpozději však do 3 pracovních dní.
  • Po ohlášení změny bydliště začíná běžet 15denní lhůta, ve které si musíte zažádat o nový občanský průkaz. O nový občanský průkaz je možné zažádat na  kterémkoliv úřadě s  rozšířenou působností, tedy nejen v Berouně, ale i na kterémkoliv Úřadu městské části v Praze.
  • Je také nutné provést změnu adresy na řidičském oprávnění a změnu v registru vozidel. Informujte i ostatní instituce jako je zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, banky aj. Většina institucí umožňuje ohlásit změnu z pohodlí domova prostřednictvím internetu.

Pokud budete se změnou trvalého bydliště potřebovat pomoci či poradit, přijďte na obecní úřad.