Poplatky za svoz odpadů v roce 2022

Zastupitelstvo schválilo 22. 11. 2021 novou vyhlášku o odpadech. Poplatek za odpad se bude počítat podle objemu nádoby. Kolik zaplatíme za odpady v roce 2022?

Proč měníme systém poplatků za komunální odpad?

Naše obec má již několik let zavedený poplatek za komunální odpad podle velikosti nádoby na odpad a četnosti svozu. V loňském roce prošla parlamentem zásadní změna zákona o odpadech, a to nový zákon č. 541/2020 Sb.

Všechny dosavadní systémy zpoplatnění byly zrušeny. Nově je nastaven systém poplatku podle trvalého bydliště a vlastnictví rekreačního objektu a dále systém, který více odpovídá množství vyprodukovaného odpadu. Tento model je založen na skutečné hmotnosti nebo objemu odpadu. Bohužel na tento model není technologicky vybavena svozová firma.

Poslední předepsanou možností je zpoplatnění odpadu podle objednané kapacity popelnice podle zákona „soustřeďovacího prostředku“. Tento způsob se nejvíce přibližuje našemu stávajícímu systému poplatků za komunální odpad.  Zastupitelstvo se proto rozhodlo nově zavést tento systém. Pokud se svozová firma v budoucnu vybaví např. identifikací a vážením odpadu z jednotlivých popelnic, velice rádi tento nejspravedlivější systém zavedeme.

Jak jsme již uvedli, předpokládáme v tomto roce ztrátu ve výši zhruba 450 tis. Kč. Celkové náklady budou činit kolem 1,8 - 2 mil. Kč.

Zastupitelé se na svém zasedání shodli, že není možné dále pokračovat v dosavadním vysoce dotovaném způsobu zpoplatnění, ale naopak je žádoucí příjmy i výdaje systému vyrovnat.

A co nás tedy čeká?

Poplatníkem podle nového zákona je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (dříve bylo dle trvalého bydliště), nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Zastupitelé mohou dále určit základ poplatku na osobu a měsíc (zákon povoluje maximálně 60 litrů za osobu a měsíc). Tento základ u nás nebyl stanoven.

  • Sazba poplatku byla vypočtena na 0,64 Kč za litr.
  • Tato sazba by měla pokrýt náklady na systém svozu v roce 2022. Frekvence svozu zůstávají, tj. 1x týdně, 1x za 14 dnů a 1x za měsíc.
  • Splatnost poplatku je do 30. 4.

Přílohou vyhlášky o místním poplatku je přehled možné objednané kapacity nádob ve vztahu k četnosti svozu a tomu náležející výše poplatku. Tento přehled je na konci článku.

Podle množství vámi vyprodukovaného směsného odpadu byste si měli vybrat kapacitu a frekvenci svozu.

Do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnost (tj. do 30. ledna 2022) je nutné podat vyplněné a podepsané ohlášení. Ohlášení je možné vyplnit na obecním úřadě, formulář budeme v průběhu prosince distribuovat do všech poštovních schránek. Podepsané ohlášení buď doručíte na úřad nebo naskenujete a pošlete elektronicky. Ohlášení podává plátce. Ohlášení ke stažení zde.

Systém sběru tříděného odpadu (kontejnery nebo pytlový sběr) zůstávají.Sběr bioodpadu do kontejnerů také zůstává beze změny.

Znovu upozorňujeme, že značné problémy nám stále způsobuje nedisciplinovanost některých obyvatel, kteří odkládají nerozložené obaly nebo odpady, jež do tříděného odpadu nepatří. Zvyšují se nám náklady, protože naši pracovníci musejí vzniklý nepořádek uklízet.

Zastupitelé věří, že občané pochopí nezbytnost vyrovnání příjmů a výdajů při likvidaci odpadů. Cena za likvidaci odpadu bude i nadále stoupat. Skládkovací poplatek má do roku 2029 vzrůst ze současných 800 Kč až na 1 850 Kč za tunu.

Sice můžeme uplatnit recyklační slevu, ta nám ale letos platila do konce srpna. Velikým přínosem pro snížení poplatků je ještě vyšší třídění. Dokázali jsme již hodně, ale je třeba, aby se do třídění zapojilo co nejvíce občanů a chatařů, kteří ještě váhají. Dokážou tím zmírnit nárůst výše poplatků a současně přispějí k lepšímu životnímu prostředí nás všech.