Nový územní plán Hlásné Třebaně a Rovin: Cesta k harmonickému rozvoji obce

Nový územní plán Hlásné Třebaně a Rovin: cesta k harmonickému rozvoji obce

Po mnoha měsících pečlivého plánování, intenzivních debat a spolupráce jsme dokončili návrh nového územního plánu obce Hlásná Třebaň. Do 28. června je možné zasílat písemně připomínky k první verzi územního plánu.  

Tvorba územního trvala téměř dva roky a schválením první verze není zdaleka hotovo. “Děkuji všem zastupitelům i členům stavebního výboru, kteří nad přípravou návrhu územního plánu strávili mnoho desítek hodin času. Těší mě, že všichni zapojení sledovali jediný cíl - a to veřejný zájem obce. Z médií vidíme, že ne ve všech obcích je tomu tak, jako u nás”, říká starosta obce Tomáš Snopek.

Hlavní body nového územního plánu:

1) Regulace nové výstavby:

  •  Zamezení rozšiřování výstavby do krajiny. Novou výstavbu umožníme pouze v hranicích stávajícího zastavěného území. Celkově nerozšiřujeme plochy pro novou výstavbu domů. 
  • Nastavení jasných pravidel pro tvorbu nových stavebních parcel: Například U nově parcelovaných ploch stanovujeme například minimální šířku ulic na 8,5 metru, s vozovkou širokou minimálně 4,5 metru a dvěma pásy zeleně o šíři minimálně 2 metry každý. Tím zajistíme dostatečný prostor pro dopravu i zeleň a vytvoříme kvalitní veřejná prostranství.
  • Vyloučení nových stavebních ploch z aktivních záplavových zón a chráněných území: Tímto opatřením chráníme jak nové, tak stávající stavby před přírodními riziky.

2) Ochrana přírodních hodnot a zvyšování kvality života:

  • Rozšíření ploch pro veřejná prostranství a zeleň: Vytváříme nové zelené plochy, které zlepší estetické a klimatické podmínky v obci a poskytují prostor pro volný čas a rekreaci.
  • Ochrana přírody a krajiny: Zajišťujeme ochranu nelesní zeleně a přirozených krajin, včetně zamezení výstavby cyklostezky podél břehu řeky, čímž chráníme cenné ekosystémy.

3) Zlepšení veřejné a technické infrastruktury:

  • Prostor pro budoucí možnou budovu základní školy, domova pro seniory či dalších veřejných staveb.
  • Rozvoj a stabilizace dopravní sítě: Plán zahrnuje budování nových komunikací, chodníků, ale také pěšin v krajině, které zlepší dostupnost a bezpečnost v obci.
  • Modernizace technické infrastruktury: Vytváříme podmínky pro rozšíření čistírny odpadních vod, kanalizační sítě a vodovodů.

Rekolaudace chat na objekty trvalého bydlení

Důležitým bodem byla debata o podmínkách rekolaudace chat na objekty trvalého bydlení. Po zvážení všech relevantních faktorů jsme dospěli k následujícím podmínkám. Rekolaudace bude možná pouze za předpokladu, že chaty budou splňovat standardy pro trvalé bydlení, včetně připojení na komunikaci, veřejnou kanalizaci a vodovodní síť, pokud jsou v dosahu. Chaty musí také splňovat minimální požadovanou výměru pozemku pro umístění rodinného domu. 

Jak bude probíhat další projednávání?

Návrh první verze územního plánu najdete na stránce územního plánu. Vaše připomínky jsou pro nás důležité. Své písemné připomínky můžete zasílat do 28. června na adresu obecního úřadu (poštou, osobně, datovou schránkou). 

Po vypořádání připomínek od občanů i institucí (CHKO, kraj…) zveřejníme druhou verzi územního plánu, která bude veřejně projednána a ke které se budete moci opět vyjádřit. Kdy to bude, zatím neumíme přesně odhadnout - záleží na míře připomínek od dotčených orgánů. Počítáme, že druhá verze bude zveřejněna nejdřív na podzim letošního roku.

Věříme, že nový územní plán přispěje k harmonickému a udržitelnému rozvoji naší obce. 

Těšíme se na vaši spolupráci a podněty!