Konkurs na ředitelku/ředitele mateřské školky

Obec Hlásná Třebaň, zastoupená Ing. Tomášem Snopkem, starostou obce ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň se sídlem Luční 412, 267 18, Hlásná Třebaň.

Požadavky

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;
 • občanská a morální bezúhonnost;
 • dobrý zdravotní stav;
 • organizační a řídící schopnosti.

písemné přihlášce, prosím, uveďte:

 • Vaše jméno a příjmení včetně titulu;
 • Vaše datum narození, místo trvalého pobytu a korespondenční adresu (pokud se liší od adresy trvalého pobytu);
 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo; 

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo kopie následujících dokumentů:

 • koncepce dalšího rozvoje organizace (v rozsahu do čtyř stran textu formátu A4), ve které, prosím, uveďte, jaká je Vaše pedagogická koncepce, dále například, jaké místo by podle Vás měla škola zastávat v rozvoji obce, jak plánujete komunikovat s rodiči, zřizovatelem atp. Koncepci považujeme za stěžejní součást Vaší přihlášky.
 • strukturovaný profesní životopis,
 • doklady o průběhu předchozích zaměstnání, ze kterých bude vyplývat délka Vaší praxe včetně pra­covního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; vysvědčení o maturitní zkoušce);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu

13. 6. 2022

Termín pro podání přihlášek

2. 5. 2022 do 16.00 hodin

Způsob podání

Přihlášku můžete podat:

 • osobním podáním na úřad obce v úředních hodinách;
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky obce Hlásná Třebaň m5va7ck;
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy za včas podanou přihlášku se považuje také den jejího podání k poštovní přepravě dne 2. 5. 2022.

Obálku označte slovy „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“.