Rozšíření a rekonstrukce hřbitova

Základní informace

Název projektu Rozšíření a rekonstrukce hřbitova
Místo Hlásná Třebaň, Karlštejnská
Digitální mapa (T-Mapy)

Oblast Veřejný prostor
Předpokládané finanční náklady
Požadovaná dotace
Aktualizováno 2. 6. 2022
Stav projektu V přípravě
Poznámka

Zpracována studie

Zodpovědná osoba
 

Tomáš Snopek
 

Popis projektu

Cílem projektu je rozšířit kapacitu stávajícího hřbitova. 

Současný hřbitov není pouze místem odpočinku pro zemřelé, ale také místem pro jejich pozůstalé. Cílem projektu proto není pouze kultivace stávajícího areálu, ale umožnění pozůstalým strávit příjemný čas při vzpomínání, vzájemném setkávání a odpočinku. Hřbitov by neměl být nepříjemným místem pro žádnou věkovou kategorii. Z tohoto důvodu je v projektu věnována velká pozornost zeleni či lavičkám.

Hlavním prvkem návrhu je rozšíření hřbitova – pořídili jsme pruh pozemku, který o pětinu rozšíří prostor hřbitova. V nové části hřbitova jsou proto rozmístěny jen sekvence hrobů určených pro uložení urny. Urnové hroby jsou pravidelně členěny poli s nízkou dekorativní zelení tak, aby dlouhý úzký koridor nepůsobil nepříjemně a stísněně.

Zásadním bodem návrhu v rámci vyčištění stávajícího areálu hřbitova je přesunutí nakládání s odpadem a kompostem mimo prostor márnice. Nové místo pro tento technický účel je vybráno v návaznosti na komunikaci Karlštějnská pro umožnění snadného vývozu.

Objekt márnice se tím odhalí a očistí na svůj základní archetypální tvar. Architekti navrhují tento objekt pojmout jako trvale otevřený, aby plnil funkci přístřešku pro možnost schování před sluncem a deštěm.Důležitým bodem návrhu rekonstrukce hřbitova je kultivace stávající obvodové zdi a její propojení s novou částí.

Všechny tři prostupy do nové části hřbitova navrhují architekti zvýraznit formou instalace nové brány z ocelového plechu, která zaručí stabilitu stávající zdi při provedení prostupu a zároveň bude jednoznačným, přiznaně soudobým zásahem do původní konstrukce. Tento prvek bude sloužit i pro lepší orientaci návštěvníků.

Pro funkční a pohodlné užívání hřbitova je zásadní návrh nových zpevněných ploch a komunikací. Hlavní páteřní osa je dominantou hřbitova. Kolmo na ni navazuje komunikace pro propojení s jeho novou částí, která má vlastní páteřní komunikační osu. O materiálu na komunikaci ještě nepanuje úplná shoda.

Na pozemku vznikají dvě hlavní zpevněné plochy u vstupu a u zadní, tj. jižní obvodové zdi. Tento prostor by měl být reprezentativní pro možnost konání rozloučení i ve větším počtu osob. Podružné komunikace jsou užší, nenápadnější a jsou navrženy jako mlatové cesty. Navazují na ně dva odpočinkové zálivy zpevněné plochy s lavičkami ve stínu. Tyto cesty umožňují alternativní přístup do nové části hřbitova a k technické části s odpadem.

Studii nyní projednalo zastupitelstvo a rozhodlo se pokračovat v projekčních přípravách tak, abychom co nejdříve měli projekt připravený. Jakmile budou vypsány dotační tituly na podporu rekonstrukcí hřbitovních areálů, budeme připraveni.

Milníky projektu

  • 27. 5. 2022, Zpracována studie

Přílohy