Architektonická soutěž
Víceúčelový dům

Obec Hlásná vyhlašuje jednofázovou, otevřenou, projektovou, architektonickou soutěž o návrh na řešení nového víceúčelového domu. Soutěž je určena pro autorizované architekty.

Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu nového Víceúčelového domu obce Hlásná Třebaň a jeho okolí. Rozvíjející se obec potřebuje vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti, které bude funkční, šetrné, přívětivé a otevřené pro všechny občany. Polyfunkční objekt se stane novým sídlem obecního úřadu s požární zbrojnicí, stejně jako místem pro kulturu, služby a volný čas.

Soutěžní podmínky a podklady naleznete ke stažení na tomto odkazu.

Ceny a odměny budou uděleny v celkové výši 500 000 Kč.

Porota zasedne ve složení

 Nezávislá část

 • MgA. Markéta Zdebská (předsedkyně poroty)
 • Ing. arch. Štěpán Valouch
 • Ing. arch. Ondřej Tuček
 • Ing. arch. Šárka Sodomková (náhradnice)

Závislá část

 • Ing. Tomáš Snopek
 • Ing. Jiří Krátký
 • Ing. Mgr. Jan Valenta Ph. D. (náhradník)
 • Ing. Miroslav Stříbrný (náhradník)
 • Bc. Tomáš Přibyla (náhradník)
 • Bc. Tomáš Hanč (náhradník)
 • Ing. Michal Knor (náhradník)

Proč architektonická soutěž?

Architektonická soutěž je způsob výběru autora budoucí stavby. Nese s sebou mnohé výhody Je zvláště vhodná pro výběr projektanta významných staveb, kterou nový víceúčelový dům v Hlásné Třebani nesporně je. Nestranná porota vybírá autora na základě již vzniklého konkrétního návrhu, a ne pouze na základě jeho předchozích zkušeností či cenové nabídky, které nedávají zárukou vhodného a kvalitního řešení. Soutěž umožňuje srovnat mezi sebou hned několik návrhů a vybrat ten nejlepší tým pro realizaci projektu.

Předpokládané náklady na stavbu víceúčelového domu jsou 40 mil. Kč bez DPH. Obec bude usilovat o získání prostředků z dotací.

Jak celý proces architektonické soutěže probíhá?

Obec Hlásná Třebaň se rozhodla pro výběr projektanta stavby pomocí architektonické soutěže. Nejvhodnější způsob, jak takovou soutěž vypsat je oslovit Českou Komoru architektů, která na celý proces po odborné stránce dohlédne a udělí soutěži osvědčení o regulérnost.

K vypsání soutěže je třeba sestavit několik dokumentů, především se jedná o soutěžní podmínky a zadání soutěže. Soutěžní podmínky upravují právní náležitosti soutěže, její průběh, formu, způsob vypracování a odevzdání návrhů, jejich hodnocení i odměňování. Soutěžní zadání zase přesně definuje, co je předmětem návrhu. Upřesňuje požadavky na vzhled i funkčnost budoucí stavby. Vypracování těchto a další dokumentů je výhodné svěřit do rukou odborníkům, kteří mají zkušenosti s navrhováním i organizováním soutěží a zajistí také hladký průběh celé akce.

Po schválení podmínek a zadání soutěže zastupitelstvem obce a udělení regulérnosti od ČKA, nic nebrání soutěž „vypsat“. Oznámení o „vypsání“ soutěže se objeví na webových stránkách obce a zároveň na stránkách odborných organizací.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby splňující především kvalifikační požadavky, tj. jsou autorizovanými architekty. Architektonická soutěž na víceúčelový dům v Hlásné Třebani je vypsána jako otevřená – to znamená je otevřená všem, kteří splní základní požadavky na účast a odevzdají v předepsané době návrh – a jednofázová – porota bude návrhy hodnotit jen jednou.

Porota se skládá z tzv. závislých a nezávislých členů. Závislí členové jsou zástupci investora tedy obce, nezávislý jsou odborníci – především architekti a inženýři. Nezávislý členové musí v porotě převažovat, zajistí se tak výběr nejlépe odborně zpracovaného návrhu. Architektonická soutěž je anonymní, tj. porota neví, kdo návrhy vypracoval, dokud není známo pořadí oceněných projektů a uděleny ceny. Je zvykem udělit první tři místa jako je tomu ve sportu, příp. menší odměny dalším výjimečným návrhům. S autory oceněných návrhů se pak dále jedná o udělení zakázky na vypracování dalších fází projektu.

Harmonogram soutěže

Architektonická soutěž bude probíhat během roku 2021.

 • Ustavující schůze poroty: 11. 5. (proběhlo)
 • Schválení podmínek porotou: 28.5. (proběhlo per rollam)
 • Schválení soutěžních podmínek zastupitelstvem: 7.6. (proběhlo)
 • Vydání potvrzení regulérnosti ČKA: 3.6. (č.j. 475-2021/DM/Ze, proběhlo)
 • Vyhlášení soutěže: 11.6. (proběhlo)
 • Prohlídky soutěžního místa: 28. 6. a 19. 7. a 6. 9.  (Sraz v 9:00 před budovou OÚ Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150)
 • Lhůta pro vysvětlení soutěžních podmínek: do 22. 10.
 • Odevzdání návrhů: do 5. 11. 19:00

Po ukončení soutěže bude následovat výstava všech návrhů pro veřejnost. Z vítězů bude vybrán projektant, který návrh dopracuje.

Kontakt

Organizátorky soutěže: Jana Kusbachová, Zuzana Kučerová

Kontaktní email: souteztreban@gmail.com

Na emailu přivítáme Vaše podněty, připomínky a dotazy.